Inwestycje PEC dofinansowane z UE


31 lipca 2017r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła  i chłodu w województwie śląskim dla projektu pn.: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”.

Dotacja z Funduszu Spójności wyniesie ponad 8 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu to ponad 12 mln zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: budowę ok. 55 indywidualnych w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych oraz ok. 5 km nowych sieci ciepłowniczych. Z czego w 2017 roku zostanie wybudowanych 17 szt. węzłów i ok. 1,9 km sieci. Prace prowadzone są na terenie Bytomia w rejonie ulic: Konstytucji, Popiełuszki, Karlika, Morcinka, Strzelców Bytomskich, Korfantego, Podgórnej, Piłsudskiego, al. Legionów i Pl. Grunwaldzkiego. Do najważniejszych korzyści należy zaliczyć: zapewnienie bezpiecznych dostaw Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

To nie jedyny projekt dofinansowany przez UE, który aktualnie realizuje Spółka. 30 maja 2017r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim dla projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020”.

Dotacja z Funduszu Spójności wyniesie ponad 16 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu to ponad 46 mln zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017 – 2020. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i wymianę istniejących sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 17 km, likwidację 10 szt. grupowych stacji wymienników oraz budowę 200 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. Z czego w 2017 roku zbudowanych zostanie ok. 4,3 km sieci oraz 74 szt. węzłów. Prace prowadzone są na terenie Bytomia w rejonie ulic: Kraszewskiego, Piekarskiej, Prusa, Samotnej, Nowej i Felińskiego. Z punktu widzenia odbiorców do najważniejszych korzyści wynikających z realizacji ww. projektu należy zaliczyć m.in.: rozwiązanie problemów z rozliczaniem c.w.u., a także ograniczenie strat na dystrybucji ciepła oszacowane na 20 154 GJ/rok. Pozytywne efekty odczuwalne przez mieszkańców Bytomia i okolicznych miast, to głównie uniknięte emisje CO2 (2 695 Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji pyłów o 1,66 Mg rocznie.

Ponadto, Spółka przygotowuje do realizacji kolejne projekty przewidziane do dofinansowania z UE, pn.: „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji" oraz „Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej".

Dzięki realizacji tych inwestycji, możliwe są szybkie zmiany technologiczne infrastruktury ciepłowniczej Spółki. Zastosowane nowoczesne rozwiązania umożliwiają dalszą modernizację zasobów oraz ograniczenie niskiej emisji.

Szczegółowe informacje: www.pec.bytom.pl

pec ue logotypy