Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro?

Magistrat przedstawił listę projektów, jakie mają zostać zrealizowane ze środków, jakie mają zostać przyznane naszemu miastu w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Zobacz co zmieni się w Bytomiu w ciągu najbliższych lat.

Setki milionów na rewitalizację - przeczytaj!

Reklama

Wczoraj opisaliśmy na czym polega specjalne wsparcie dla naszego miasta, jakie przed kilkoma laty obiecała ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dziś Urząd Miejski przedstawił listę projektów, które za pieniądze z OSI mają zostać zrealizowane w Bytomiu do 2020 roku. Obejmuje ona wyłącznie projekty "twarde" finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz nich w ramach OSI będą realizowane projekty "miękkie" z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale ich jeszcze nie ujawniono.

 

EFRR OP X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

PI 9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich – dostępna alokacja na priorytet: 123 917 000 zł

 • Rewitalizacja nieruchomości w Śródmieściu Bytomia wraz z utworzeniem nowych przestrzeni publicznych (79 127 500 zł)
 • Projekt rewitalizacji podwórek i najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych w Śródmieściu Bytomia (10 000 000 zł)
 • Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia (12 000 000 zł)
 • Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy (1 250 000 zł)
 • Renowacja zabytkowego budynku plebanii kościoła św. Trójcy przy ul. Kwietniewskiego 1 (795 200 zł)
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Pasteur’a 4 (2 900 000 zł)
 • Integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy Łagiewniki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla Kolonia Zgorzelec poprzez poprawę dostępu do usług i publicznej infrastruktury technicznej (2 600 000 zł)
 • Rewitalizacja zabytkowego osiedla przy ul. Kolonia Zgorzelec (9 000 000 zł)
 • Rewitalizacja terenów po byłej kopalni Rozbark – etap II – utworzenie ośrodka rozwoju aktywności w zrewitalizowanym budynku stacji trafo oraz renowacja muru oporowego wraz z przyległym terenem od strony ul. Chorzowskiej (22 212 000 zł)
 • Rewitalizacja Domu Pomocy Społecznej Kombatant i posesji w aspekcie świadczonych usług (1 500 000 zł)
 • Uruchomienie ogrodu polisensorycznego wraz z minisiłownią w celu świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Bytomia, w tym dla podopiecznych DPS Wędrowiec (1 000 000 zł)
 • Przeniesienie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 z siedzibą przy ul. Korfantego 14 do budynku po Gimnazjum nr 13 przy ul. Stolarzowickiej 19 (3 200 000 zł)
 • Rewitalizacja budynku i otoczenia na potrzeby projektu „Szansa na lepszy start w życiu – wsparcie bytomskiej młodzieży i dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (200 000 zł)

PI 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – dostępna alokacja na priorytet: 43 533 000 zł

 • Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych poprzez przygotowanie lokali socjalnych wraz z zapleczem kulturalno-oświatowym i opiekuńczym dla użytkowników tych lokali (44 715 294 zł)
 • Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom (2 500 000 zł)
 • Dział Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych i Dzieci Poszkodowanych Przemocą Domową i Terapia dla Sprawców Przemocy (2 000 000 zł)
 • Adaptacja i wyposażenie 10 mieszkań na potrzeby projektu „Jak w rodzinie” – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Bytomia (2 000 000 zł)

EFRR OP IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

PI 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym – dostępna alokacja na priorytet: 30 000 000 zł

 • Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (38 750 000 zł)
 • Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 (2 800 000 zł)
 • Termomodernizacja zabytkowego budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Sądowej 2 (1 000 000 zł)
 • Termomodernizacja placówki opieki całkowitej dla dzieci w Stolarzowicach (700 000 zł)

EFRR OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

PI 6.3 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego – dostępna alokacja na priorytet: 20 000 000 zł

 • Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Thiele-Winclerów przy ul. Dzierżonia (Park Ludowy w Miechowicach) (12 289 247 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Trójcy poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich (459 400 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha i klasztoru przy placu Klasztornym (7 600 000 zł)
 • Konserwacja i zachowanie zabytkowego Wzgórza św. Małgorzaty (1 100 000 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża (2 081 000 zł)

EFRR OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę – dostępna alokacja na priorytet: 2 550 000 zł

 • Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Łagiewniki) (3 000 000 zł)

 


Czy Waszym zdaniem powyższe projekty rzeczywiście przysłużą się rewitalizacji Bytomia? Piszcie w komentarzach!

 

 

Zobacz też:
Discuss this article in the forums (40 replies).

Wojo123 Avatar
Wojo123 odpowiedział w temacie: #157229 2015/03/18 14:38
To w takim razie poczytaj jak ewangelicy z Miechowic walczyli z Kompanią Węglową o należne im pieniądze. Gdyby to było takie proste, Kompania Węglowa zamknęłaby wszystkie swoje kopalnie i je zaorała bo zwyczajnie by się nie wypłaciła. Skoro rewitalizowane będzie Śródmieście, a kościół św. Wojciecha jest właśnie elementem tej części miasta, to chyba całkiem dobrze się składa. Skoro Śródmieście ma zachęcać do osiedlania się w nim, to fajnie, żeby zrobić za te pieniądze wszystko, a mając możliwości restauracji zabytków, odhaczyć z funduszy unijnych także konieczne prace na Placu Klasztornym.
Na zasadzie Twojej argumentacji ja mogę powiedzieć, w kontekście argumentów o braku dofinansowania szkół, przedszkoli i żłobków, że nic mnie nie obchodzą przedszkola czy żłobki, bo ja już je skończyłem (oba budynki przy ul. Francuskiej są już dawno zaorane), chodziłem do szkoły Społecznej, więc w sumie szkoły publiczne mnie nie interesują, jestem kibicem Polonii więc żądam super stadionu i lodowiska. Takie myślenie jest oczywistym błędem, brak w nim perspektyw.

Rozumiem, że pogląd o "poszukiwaniu elektoratu" poszedł w niepamięć i w sumie słusznie :)

PS: Nie kończyłem polonistyki, ani teologii, w sumie to żadnego kierunku jeszcze nie skończyłem i choć miło, że chcesz oddać taki szacunek tym budynkom, że piszesz o "Kościołach", to jednak warto pamiętać, że "kościół" to tylko budynek, a "Kościół" to wspólnota wiernych. Drobna rzecz, a łatwiej możemy się zrozumieć :)
Passphrase Avatar
Passphrase odpowiedział w temacie: #157228 2015/03/18 14:09
Wojo123 - skoro kosciol w Miechowicach jest zniszczony z powodu szkód górniczych to chyba raczej sprawca tych szkod powinien ponosic koszta tego co dzieje sie na powierzchni. Jednorazowa zapłata odszkodowania sprawy nie załatwia, co na przykładzie tego Koscioła widac. Kopalnie powinny płacic za kazdym razem kiedy wskutek ich dzialania cos niszczeje. To ze Koscioly są zabytkami to według mnie nie jest zadnym argumentem zeby je remontowac z puli pieniedzy przewidzianych na rewitalizacje miasta, a to ze jeden czy drugi Kosciol nalezy do zakonu żebraczego to juz do mnie kompletnie nie przemawia.
Robot Avatar
Robot odpowiedział w temacie: #157227 2015/03/18 14:03

bardoz napisał: Robot, Fantus raczej wskazywał na różnice w szacowaniu kosztów i efektywność wydawania pochodzących z podatków środków publicznych, które przecież stanowią koszt, który prędzej czy później każdy z podatników/mieszkańców miasta będzie zmuszony ponieść. W tym kontekście ma absolutną rację. Koszty wielu z zaproponowanych projektów wyglądają na zawyżone. Pani Izabela Domogała, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich mówi:

Zaprosiliśmy do współpracy także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe


Ktoś chce zarobić, a że są środki, dobre relacje z władzą i można wiele załatwić to dlaczego teraz z tego nie korzystać?Ale ja się oczywiście z Fantusem zgadzam - prywatni robią taniej, to obiektywny fakt. Napisałem tylko, że z różnych względów nie da się tego zrobić inaczej niż proponuje UM. Formuła funduszu grantowego zdaje się została odrzucona przez Brukselę/Urząd Marszałkowski.

Jeśli zaś chodzi o rzetelność wycen to istnieje cały czas tzw. opinia publiczna i możliwość monitorowania racjonalności tych kwot. Nie wiemy również w jakiej formule będą wyłaniani wykonawcy remontów - przetargi?
bardoz Avatar
bardoz odpowiedział w temacie: #157226 2015/03/18 13:50

miras napisał: Zauważcie też jedną rzecz, kamienice które kilka lat temu przeszły remont fasad dzisiaj już są brudne i za ten brud nie odpowiadają wielkie zakłady z dymiącymi kominami przez 24 godz. na dobę ponieważ tych zakładów już u nas nie ma, za ten brud odpowiada niska emisja.


Tu nie chodzi tylko o emisję. Problemem jest technologia i sposób wykonywania dociepleń. Dawniej pomimo dużo wyższej emisji niż obecnie fasady kamienic niejako gorzej "łapały" brud. Stosowane dzisiaj materiały i rodzaj kolorystyki gwarantują szybkie zabrudzenie elewacji i to nawet przy niskiej emisji. Dlatego trzeba liczyć się z tym, że już kilka lat po wykonaniu wszystkich planowanych inwestycjach termomodernizacyjnych budynki pokryją się grubą warstwą kurzu i brudu. Rozwiązaniem problemu będzie malowanie, to jednak oznaczać będzie wyższe koszty dla mieszkańców miasta.
miras Avatar
miras odpowiedział w temacie: #157225 2015/03/18 13:40
Zgadzam się z myszatym w kwestii łazienek w kamienicach, gros mieszkań łazienek nie ma albo bardzo często mają łazienki prowizoryczne. Już kiedyś o tym na forum pisałem że żeby uatrakcyjnić mieszkania w centrum trzeba im zapewnić przynajmniej minimalny standard mieszkania który obowiązuje w XXI wieku. Co mi po odremontowanej pięknej fasadzie kiedy klatka schodowa się rozpada, schody wyglądają jakby miały się zaraz zawalić a w mieszkaniu ze zdobyczy cywilizacji jest zimna woda, kanalizacja i prąd. Dzisiaj ciężko znaleźć kogoś kto szukałby mieszkania z piecami ponieważ lubi palić w piecu.

.po skorzystaniu z kalkulatora na stronie pec ja wiem że mnie się to by kompletnie nie opłacało na 90 mkw

Myszaty, nie wiem co wyszło Ci z tych wyliczeń, mój kuzyn mieszka w Katowicach, mieszkał przez kilka lat w mieszkaniu w którym było ogrzewanie gazowe mieszkanie niespełna 120 m2, 1,5 roku temu przeprowadził się ulicę dalej też do mieszkania w kamienicy tyle że prawie 150 m2 i z ogrzewaniem miejskim, pomimo że mieszkanie jest większe koszt ogrzewania zmniejszył mu się.
Zauważcie też jedną rzecz, kamienice które kilka lat temu przeszły remont fasad dzisiaj już są brudne i za ten brud nie odpowiadają wielkie zakłady z dymiącymi kominami przez 24 godz. na dobę ponieważ tych zakładów już u nas nie ma, za ten brud odpowiada niska emisja. Zimą przy niskim ciśnieniu w centrum Bytomia jest po prostu smog.

Reklama