Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Remonty i Renowacje

Remonty i Renowacje 2007/04/02 20:57 #11360

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość
Ale czy to zabytek ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/02 21:23 #11361

Większość kamienic w starym Rozbarku jest z przełomu XIX i XX wieku - podejrzewam, że są zabytkami :P

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/04 23:09 #11454

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość
Myślałem o rewitalizacji całego starego miasta. Według mnie powinna być rozłożona na kilka etapów, które zawierałyby w sobie konkretne obszary. Dzięki temu od razu po skończeniu danego etapu w mieście pojawi się całkiem "wypiękniony" konkretny rejon. W odwrotnej sytuacji takich miejsc by długo nie było, a jednostkowe odnawianie losowych kamienic przyniosłoby efekt odwrotny od zamierzonego. Pogłębiony kontrast między odnowiąnym budynkiem i otoczeniem byłby nieciekawy.
Zacząłbym od obszaru okolic pl. Kościuszki dlatego, że wraz z Boulevard powstałby zarazem nowoczesny i tradycyjny, bardzo miejski i reprezentacyjny obszar. Dalej Rynek lub pl. Sikorskiego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/07 03:47 #11475

Masz rację, tylko w niektórych przypadkach konieczny jest natychmiastowy remont i wtedy zrobiłbym wyjątek. Na pierwszy ogień powinien pójść Rynek, ponieważ jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem w Bytomiu (natychmiastowego remontu potrzebuje kamienica na rogu Rynku, Podgórnej i pl. Grunwaldzkiego [ta gdzie jest Cafe Cabaret], bo jedna ściana jest chyba już odchylona od pionu!).

Kolejny do odstrzału powinna być Dworcowa, by jako nasz bytomski "High Street" nie odbiegała atrakcyjnością od galerii na pl. Kościuszki.

W dalszym planie, zrewitalizowane powinny być kamienice wokół przyszłej galerii na pl. Kościuszki, by kontrast pomiędzy budynkiem centrum, a resztą będzie straszny - dobrze, że już kilka kamienic jest tam wyremontowanych, dlatego szok nie będzie taki duży :)

W końcu dochodzimy do pl. Grunwaldzkiego. Jest to jedno z częściej odwiedzanych miejsc w okolicy. Zaraz po remoncie płyty placu zapowiadano remont wszystkich budynków przy nim, ale jak widać, nic w tej sprawie nie zrobiono. Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni.

Reszta rewitalizacji powinna rozchodzić się promieniście od Rynku i Kościuszki w głąb miasta...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/15 12:23 #11678

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość

Rewitalizujemy miasto
Blisko siedemdziesiąt osób - urzędników, szefów firm i przedstawicieli biznesu przez dwa dni (12 i 13 kwietnia) uczestniczyło w warsztatach pod nazwą "Cele strategiczne rewitalizacji miasta Bytom" prowadzonych przez prof. Andrzeja Klasika, rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli, specjalisty w zakresie planowania i zarządzania strategicznego.

Bytom z powodu restrukturyzacji przemysłu doznał olbrzymiego uszczerbku w każdej dziedzinie - gospodarczej, społecznej, środowiskowej. Na skutek zamykanych kopalń i hut swoje oblicze zmieniały całe dzielnice. Problemy te znają wszyscy bytomianie. Jednocześnie kulturowo jest to miasto o najbogatszych tradycjach. Trzeba uporządkować pomysły na ożywienie Bytomia i przywrócenie mu należytego miejsca w czołówce miast śląskich - stwierdził prof. Andrzej Klasik.

Uczestników warsztatów podzielono na pięć grup tematycznych, w których na zasadzie "burzy mózgów" analizowano wybrane obszary i tworzono koncepcje, które staną się podstawą do powstania programów w zakresie rewitalizacji gospodarczej, przestrzennej, społecznej, kulturowej i środowiskowej. Grupa musiała utworzyć listę celów, jakie chciałaby osiągnąć w danej dziedzinie dla miasta, sposobów, w jaki je zrealizować oraz przewidywanych efektów.

Duży nacisk położono na wychowanie dzieci i młodzieży pod kątem ich identyfikacji z miastem. Istotne jest też umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, które nie pracują od ponad dwóch lat. Uznano także, że miasto powinno rozwijać się jako ośrodek kultury i nauki. Duży potencjał mają olbrzymie tereny poprzemysłowe oraz pustostany. Już w tej chwili jest wielu zainteresowanych kupnem terenów pod nowe zakłady oraz całych kwartałów budynków. Pojawił się pomysł utworzenia biura kompleksowej obsługi inwestorów.

Efekty dwudniowych warsztatów zostaną opracowane w formie wstępnych projektów do 21 maja, a potem wykorzystane przy tworzeniu programów, na podstawie których będzie można pozyskać środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013.


źródło http://www.um.bytom.pl/

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/15 12:58 #11680

Świetna wiadomość. Ciekawe kiedy dowiemy się o jakiś konkretach. Bardzo podoba mi się biuro kompleksowej obsługi inwestorów - jeśli będzie to dobrze zorganizowane, to miasto może dzięki temu wiele zyskać...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/17 18:28 #11748

Dziś przechodząc przez Rynek zauważyłem, że na Rynku przed kamienicą nr 25 (ew. 23) postawione jest rusztowanie do pierwszego piętra. Nie orientujecie się, czy może będą remontować tą kamienicę?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty i Renowacje 2007/04/17 22:34 #11764

 • lechyu
 • lechyu Avatar
 • Gość
 • Gość

Samorząd miasta Bytom przystąpił do aktualizacji "Programu rewitalizacji społeczno-ekonomicznej wybranych obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych dla Gminy Bytom na lata 2004-2015".

Program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, wypracowanym przy udziale sektorów: publicznego, prywatnego i obywatelskiego, w którym na podstawie diagnozy stanu miasta ustalono obszary problemowe, a następnie przyjęto wizję ich rozwoju oraz ustalono cele strategiczne.

Rewitalizacja (łac. re+vita: przywrócenie do życia, ożywienie) - w odniesieniu do miasta to planowane działania inwestycyjne, mające na celu przywrócenie bądź wprowadzenie nowych funkcji na danym obszarze miasta. Jest to proces kompleksowy, łączący remonty i modernizacje zdegradowanych zasobów z działaniami zmierzającymi do ożywienia społecznego i gospodarczego, które inicjowane są przez sektory: publiczny, prywatny i obywatelski.

Ostatnim elementem składającym się na program rewitalizacji jest lista projektów rewitalizacyjnych. W tym miejscu zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie do zgłaszania projektów, których realizacja przyczyni się do rewitalizacji Bytomia w sferach: gospodarczej, przestrzennej, społecznej, kulturowej i środowiskowej. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą wypełnienia karty projektu i przedłożenia jej w Biurze Rozwoju Miasta w Bytomiu (pok. 227) oraz przesłania pocztą elektroniczną na adres: lgoczol@um.bytom.pl . Wzór karty projektu można pobrać stąd , bądź bezpośrednio w Biurze Rozwoju Miasta (pok. 225). Dodatkowych informacji udziela pracownik biura Lucjan Goczoł pod numerem telefonu 032 283 62 25.

Propozycje projektów można zgłaszać w terminie do 21 maja 2007 r. Projekty zgłoszone po tym terminie zostaną wpisane do bazy projektów i będą brane pod uwagę przy kolejnej aktualizacji programu rewitalizacji.

Dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych

W latach 2007-2013 będzie można uzyskać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO). Problematykę rewitalizacji podjęto w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Pod adresem http://rpo.silesia-region.pl/ można zapoznać się z treścią zarówno RPO, jak i Podręcznikiem wdrażania RPO. W ramach tych dokumentów określono m.in.:

Typy projektów podlegających wsparciu:

  1. przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  2. przebudowa i remont obiektów powojskowych łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  3. przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym,
  4. uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),
  5. kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,
  6. zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
  7. tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa,
  8. zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.[/ul]
  Beneficjenci wsparcia (kto może starać się o wparcie):
   1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
   2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
   3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
   4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
   5. Szkoły wyższe;
   6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
   7. Organizacje pozarządowe;
   8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki mieszkaniowe;
   9. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera;
   10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym.[/ul]
   Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR projektów w ramach działania:
   Maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
   Maks. 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji - projekty objęte pomocą publiczną:
    * mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych,
    * średnie przedsiębiorstwa +10 punktów procentowych;
   Minimalny poziom dofinansowania: 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji.


   źródło http://www.um.bytom.pl/

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/04/18 17:59 #11776

   "Zapraszają wszystkich zainteresowanych...." początkowo na tym się zatrzymałem i pomyślałem że każdy moze coś zgłosić. (no ale też nieracjonalne by to było bo w końcu chyba władza wie co trzeba zrobić => między innymi buldożerem wjechac na plac sobieskiego, dworzec PKP wraz z pętlą autobusową, postawić rusztowania dookoła i ludzi do pracy zwołać a po pieniądze do UW w Katowicach :P )

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/04/19 08:43 #11788

   Wczoraj ustawiono rusztowania na całą wysokość kamienicy 23przy Rynku. Szykuje nam się kolejny remoncik :D Rynek nam wypięknieje...

   Swoją drogą, ktoś mógłby podchwycić nasz projekt pomniejszenia Rynku i wykorzystać go w programie rewitalizacji...

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/04/19 18:44 #11800

   • lechyu
   • lechyu Avatar
   • Gość
   • Gość
   MephiR, może da radę zebrać kilka osób z GKW i wysłać oficjalny list w tej sprawie ? Można dodać też pomysł z malowaniem fasad plomb.

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/04/19 19:08 #11807

   lechyu napisał: MephiR, może da radę zebrać kilka osób z GKW i wysłać oficjalny list w tej sprawie ? Można dodać też pomysł z malowaniem fasad plomb.

   Można pomyśleć. Zaraz się z nimi skontaktuje.

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/05/06 11:41 #12287

   Bodaj od tygodnia rusztowania przed kamienicą przy Gliwickiej zostały rozebrane do połowy, a elewacja nie została jeszcze skończona (nadal przypięta do niej jest siatka zabezpieczająca) - nie wiecie dlaczego tak się stało? A jeśli chodzi o nadbudówkę, to została już skończona razem z dachem. Brakuje tylko okien i tynku :) . Ciekawe tylko, czy wybudują coś z tyłu jak myśleliśmy, czy pozostawią pusty plac...

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/05/06 21:41 #12300

   MephiR napisał: Ciekawe tylko, czy wybudują coś z tyłu jak myśleliśmy, czy pozostawią pusty plac...


   A może w tym miejscu miałby się znajdować mini parking dla klientów? Bo wydaje mi się, że gdyby miałaby tym powstać jakaś dobudówka to prace by już ruszyły.

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Remonty i Renowacje 2007/05/17 13:51 #12952

   Jakiś czas temu cyknąłem zdjęcia kamienicy przy Gliwickiej i przy Rynku.

   Gliwicka - jak widać nadbudówka jest już gotowa:
   http://www.bytomski.pl/album_pic.php?pic_id=652
   Do dziś stan tej kamienicy się nie zmienił, a zdjęcie robiłem gdzieś z 1,5 tygodnia temu. Wszystko wygląda na to, że prace stanęły... Tylko dlaczego? Czy będziemy mieć kolejny "Kwartał" w centrum miasta?

   Rynek - rusztowania stoją:
   http://www.bytomski.pl/album_pic.php?pic_id=653
   Tu praca wre i codziennie widać robotników skaczących po rusztowaniach. Ciekawe kiedy skończą elewację :) .

   Szykuję się też zrobić fotę blokowi za żółtym klockiem przy Rynku - jest właśnie przeprowadzana termomodernizacja. Ze względu na ciekawe kształty tego budynku (narożne balkony, gzymsy, wklęsłe elementy etc.) warto się tym zainteresować. Ciekawe, czy zachowają dawne nierówności elewacji, czy wszystko wyrównają...

   Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

   Moderatorzy: Ghost


   bytomski logo pelen kolor beta   najpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.