Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/24 16:49 #190697

myszaty napisał: opozycja to są miglance pierwszej wody - jak gowin i pis proponowali 2 lata to nie , my chcemy rok, jak proponują korespondencyjne to oni nie - my chcemy stan wyjątkowy, jak się psl i gowin dogadali co do propozycji sierpnia lub roku to znowu pisowi nie pasi i KO kręci nosem...do tego jeszcze zadymiarz nr. marszałek senatu....

A ja bardzo chcę tych wyborów 10 maja. Już czekam na wyliczanie po, ile osób nie otrzymało pakietów. Jestem też ciekawy jak przyszły (obecny) prezydent wybrnie z zarzutu braku powszechności tych wyborów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/24 18:33 #190698

Z tego co mi wiadomo to jest on „beneficjentem bytomskiej PiSoKOmuny”.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/25 13:20 #190702

Moim zdaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, jeżeli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową.
Nieudostępnienie przez prezydentów miast spisów wyborców Poczcie jest wystarczającą podstawą do odwołania takich prezydentów z pełnionego urzędu.
Dodatkowo wyborcy, którzy przez nieudostępnienie poczcie danych ze spisu wyborców, nie otrzymają pakietów wyborczych i z tego powodu nie będą mogli brać udziału w wyborach korespondencyjnych mogą mieć uzasadnione roszczenie (do prezydentów miast) o bezprawne pozbawienie ich czynnych praw wyborczych - gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/25 15:09 #190705

Jakie sa te przepisy ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/25 16:30 #190710

wracałem dzisiaj z roboty - parkingi w lasach koło tych, mikołowa, starganiec zaj...ne do granic możliwości, pełno rowerzystów, biegaczy, spacerujących, w auchanie na dworcowej lekko licząc 50 osób, 3 kasy czynne...ale 5 minutowa wizyta w lokalu wyborczym i oddanie głosu zabije człowieka - kretyństwo....
to samo dotyczy maseczek czy tam zasłaniania nosa i ust, pełno ludzi z maseczkami gdzieś pod brodą, obsuniętymi, palącymi fajki, założone tylko na usta nie na nos, owinięci jakimiś chustami na sztukę...rozumiem że onu są odporni?
wystarczyło zorganizować jedorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji, stół dla komisji z przesłoną i nakaz maseczek...i obyło by się bez problemów

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/25 16:44 #190711

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/25 20:28 #190717

Jak Wołosz nie przekaże list wyborców to do pakietu wyborczego dostaniemy jeszcze jedną kartę z kandydatami na nowego prezydenta Bytomia. I pozamiatane :D

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 00:54 #190722

Jan Paweł Jeziorowski napisał: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374).

Przykro mi ale nie doczytałem sie niczego co by zmuszało samorządowców do wydania spółce cywilnej danych wrażliwych wiekszości obywateli.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 00:59 #190723

Jan Paweł Jeziorowski napisał: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374).Dz. U. 2020 poz. 374
USTAWA
z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaź-
nej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapo-
biegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;
2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej,
o których mowa w pkt 1;
3) uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa
w pkt 1;
4) zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3, w szczególności tryb finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu za-
pewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).
Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej
„COVID-19”.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, o której
mowa w ust. 1.


No nie wiem, czy z tego dokumentu wynikają takie a nie inne specjalne uprawnenia Poczty Polskiej.
Chyba chodzi o ustawę, która jest w Senacie obecnie. I o to jest cała awantura, bo podjęte są przygotowania bez uchwalonej ustawy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 06:45 #190725

Proszę przeczytac całą ustawę a nie tylko pierwszy artykuł.
Art. 99 tej ustawy, podpisanej prez Prezydenta 16.04.2020r. oraz decyzja Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.04.2020r. daje t
Poczcie Polskiej uprawnienia do żądania adresów wyborców z list wyborczych.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 09:26 #190728

Passphrase napisał: WHO straciło u mnie jakikolwiek szacunek. Nie uznaję tej organizacji za nic wiarygodnego, pieprzą w takt wpływających do nich srodków pienieznych. Za to co zrobili i jak zataili początki pandemii.

Nie bardzo widzę związek między opiniami ekspertów na temat organizacji wyborów korespondencyjnych a insynuacjami na temat zatajenia początków pandemii przez WHO.To raczej Chińczycy coś ukrywali a WHO niestety nie dopilnowała sprawy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 09:31 #190729

Ustawę trzeba czytać ze zrozumieniem. Nie chodzi w niej o specjalne uprawnienie dla poczty polskiej lecz o specjalne uprawnienia Prezesa Rady Ministrów i Wojewody. Patrz art. 10 ust. 1 i 6 oraz art.11.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 11:00 #190730

No wy chyba żartujecie że to jest wystarczająca podstawa prawna żeby procesować wybory w takim trybie jak rząd chce zrobić.

Art. 10. 1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na podmiot leczniczy bę-
dący:
1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa;
2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej pod-
miotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń
zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają
podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej, a wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295) oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego są nieodpłatne.
4. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zapewnia się środki na pokrycie wydatków
związanych z wykonaniem tego zadania.
5. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania nałożonego w trybie ust. 2,
minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia.
6. Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 13:33 #190734

dla mnie też to mało wiarygodne ... no to się nie popisali...następny bubel jak konstytucja.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Re:Prezydent Bytomia odmawia Poczcie przekazania list wyborców 2020/04/26 13:41 #190736

Nawet gdyby to miał być podmiot,musiałby być wyłoniony bo czemu poczta A nie inpost czy inny operator? To powinno być w trybie wolnorynkowym,nie na zasadzie bo Sasin tak chce.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Robert CzykielGhost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.