Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Autonomia Śląska

Autonomia Śląska 2012/06/27 17:43 #100980

 • Dawid Grabowski
 • Dawid Grabowski Avatar
 • Gość
 • Gość
Ehhh czasem zazdroszcze takiej ilości wolnego czasu :)
Ja się tam nie znam ale dla mnie za miast szukania rozwiązań, szukanie problemów po drugiej stronie i robienie z igły widły to właśnie szerzenie antagonizmów. Osobiście uważam, że jest to słaby pretekst aby pokazać się w gazecie :)
Tyle problemów choćby z kondycją miasta na forum, którego się udzielasz a tu wojewoda walczy z trolami :)

Marek
Temat z Muzeum genialny, miałby niesamowity wymiar edukacyjny ale w chwili obecnej raczej nie możliwe do zrealizowania, niestety.
Pomysł podałem dalej :)


Nowoczesna autonomia
23CZE


Rozmowa z dr Małgorzatą Myśliwiec - adiunktem w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Uniwersytetu Śląskiego oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o istocie autonomii oraz korzyściach z niej płynących dla rozwoju państwa.

Czym tak naprawdę jest autonomia?

Dosłownie to: swoje prawo, własne prawo. Rozpoczynając rozważania dotyczące koncepcji autonomii warto w pierwszej kolejności określić, co jest najważniejszą cechą współczesnej demokracji. Moim zdaniem cechą najbardziej ją wyróżniającą jest jej charakter przedstawicielski. We współczesnych państwach demokratycznych nie decyduje się już, bowiem o sprawach dla wspólnoty najważniejszych w drodze głosowania, przez podniesienie ręki, a przez swoich przedstawicieli, wybieranych do organów tworzących prawo. Najważniejsze decyzje dla określonej wspólnoty – czy to lokalnej, czy regionalnej, czy państwowej – przybierają zatem postać aktów prawnych. Natomiast w każdym państwie aktem prawnym o najwyższej mocy obowiązywania jest ustawa. Proszę zwrócić uwagę, że nawet konstytucja często jest nazywana „ustawą zasadniczą”. W takim kontekście nasuwa się pytanie: na jakim szczeblu owe najważniejsze decyzje powinny być podejmowane? Czy tylko na centralnym, wspólnym dla wszystkich obywateli? Czy może także na szczeblu regionalnym, w sprawach dla mieszkańców danego regionu najważniejszych?

Co w takim razie cechuje autonomię?

Przede wszystkim znaczny zakres swobody w kwestiach podejmowania decyzji politycznych, danej wspólnoty dotyczących, w drodze ustawy. Przyznanie określonemu terytorium autonomii oznacza we współczesnym państwie przyznanie mu szerokich uprawnień w zakresie działania własnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. W takim przypadku jedynie władza sądownicza nie podlega decentralizacji. Pamiętajmy przy tym, że proces tworzenia prawa wiąże się ściśle z kwestią finansowej wykonalności ustaw, przyjmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Dlatego też przyznanie przez państwo praw autonomicznych określonemu regionowi lub regionom musi wiązać się z jednoczesnym przyznaniem publicznych środków finansowych na realizację tychże ustaw. Aby organy tworzące prawo na szczeblu regionalnym mogły skutecznie działać, muszą mieć zapewnioną możliwość dysponowania określoną przez przepisy prawa częścią wypracowanych na danym terytorium środków finansowych.

Co może dać autonomia regionowi?

Bardzo dużo. Autonomia to prawo do stanowienia ustaw na szczeblu regionalnym, czyli do samodzielnego podejmowania decyzji politycznych dla danej wspólnoty najważniejszych. To w konsekwencji również prawo do korzystania ze znacznej części środków finansowych, wypracowanych na określonym terytorium. W efekcie publiczne środki finansowe wydawane są bliżej obywatela, co pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb zbiorowych danej społeczności. Takie rozwiązanie to także korzyść dla całego państwa. Silnej pozycji politycznej i ekonomicznej nie da się bowiem budować w oparciu słabe i zacofane regiony.

Możemy często usłyszeć o autonomiach częściowych, czym one się różnią od pełnych autonomii?

Chodzi Panu zapewne o zakres przysługujących danemu podmiotowi uprawnień. Z pełnej autonomii, czyli z możliwości swobodnego stanowienia ustaw w każdej kwestii, korzystają wyłącznie państwa. Natomiast parlamenty jednostek państwo tworzących (np. regionów autonomicznych w państwach regionalnych czy państw związkowych w państwach federalnych) stanowią ustawy tylko w określonym zakresie, danego regionu dotyczące. Nie mogą bowiem stanowić ustaw o znaczeniu ogólnopaństwowym.

Pierwszą autonomią, jaka przychodzi do głowy to autonomia Palestyny, ale ile na świecie występuje autonomii i gdzie są te najbardziej znane?

Rozpocznijmy może od tego, że autonomia we współczesnym świecie może przybrać dwie formy. Po pierwsze może być zastosowana jako przywilej nadany danemu terytorium z określonych względów, np. geograficznych, historycznych lub kulturowych. Dobrym przykładem może tu być autonomia nadana przez Portugalię Regionowi Autonomicznemu Azorów oraz Regionowi Autonomicznemu Madery. Drugie rozwiązanie polega na powszechnym zastosowaniu autonomii na terytorium całego państwa, jako forma jego decentralizacji. Przykład takiego rozwiązania obserwujemy w Hiszpanii, której terytorium jest w całości podzielone na 17 wspólnot autonomicznych. Utworzenie wspólnot autonomicznych w każdym z dwóch przypadków wiąże się z przyznaniem poszczególnym regionom dużej samodzielności w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Z szerokiej autonomii w tym znaczeniu korzystają także kraje związkowe, tworzące państwa federalne. W przypadku federacji, decentralizacji podlegają jednak wszystkie trzy segmenty władzy w państwie: zarówno ustawodawcza, jak i wykonawcza oraz sądownicza. Przykładami federacji są w Europie Niemcy, Austria, czy Szwajcaria, w Ameryce Północnej Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada, w Ameryce Południowej Meksyk, Brazylia i Argentyna, w Azji Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w Afryce Nigeria. Federacją jest także Australia. Pomimo faktu, że państwa złożone stanowią we współczesnym świecie mniejszość, jeżeli chodzi o ilość zastosowanych w tym względzie rozwiązań, to jednak bliższa analiza pokazuje, że są to często państwa bogate i silne politycznie.

Wielu ludziom autonomia kojarzy się z separatyzmem czy jest to słuszne skojarzenie?

Zdecydowanie nie. Tendencje separatystyczne nie pojawiają się tam, gdzie wspólnoty regionalne dysponują znaczną częścią środków publicznych, wypracowanych na ich terytorium i posiadają prawo do samodzielnego stanowienia ustaw. Czy słyszał Pan ostatnio o tendencjach separatystycznych w Szwajcarii, Austrii lub w Australii? Takie zjawiska pojawiają się w sytuacji braku zrozumienia dla regionalnych potrzeb ze strony politycznego centrum. Często w tym kontekście przywołuje się przykład baskijskiej organizacji terrorystycznej o nazwie ETA. Proszę jednak zauważyć, że powstała ona nie w demokratycznej i zdecentralizowanej Hiszpanii, ale w czasach dyktatury generała Franco, kiedy to potrzeby i odrębności historycznych wspólnot regionalnych nie były szanowane.

Tendencje separatystyczne pojawiają się także w sytuacji słabej pozycji i nieudolnego działania politycznego centrum. Współczesna Hiszpania może być tego przykładem. W wyniku błędów popełnionych przez polityczne centrum poziom bezrobocia w tym państwie sięga już 25%. Natomiast dla porównania w samym Kraju Basków jest to zjawisko sięgające 12%.

Dlaczego przedwojenna autonomia Śląska była tak rewolucyjnym rozwiązaniem?


Przedwojenna autonomia Śląska była rozwiązaniem bardzo nowoczesnym. Przyznawała bowiem władzom regionalnym prawo do decydowania o sprawach dla regionu najważniejszych w drodze ustawowej. Warto także wskazać na wyjątkowość rozwiązań w zakresie finansowych relacji Śląska z politycznym centrum. Skarb Śląski nie pełnił bowiem tylko funkcji skarbca, w którym przechowywano tonę złota w sztabach, ale był przede wszystkim nowoczesnym systemem fiskalnym. To do tej instytucji należało pobieranie wszystkich należnych podatków i opłat na obszarze Śląska, a do Warszawy przekazywano tylko część należną centrali. Co prawda relacje skarbowe pomiędzy państwem polskim i województwem śląskim znacznie utrudnił brak ramowej ustawy skarbowej, ale samo rozwiązanie było jak na owe czasy rewolucyjne.

Wielu ludziom wydaje się, że niemieckie landy to swego rodzaju autonomie, jest to prawda?

Tak. Kraje związkowe, tworzące państwo niemieckie, mają prawo do samodzielnego stanowienia ustaw, dotyczących danej wspólnoty regionalnej. Mają także prawo do samodzielnego stanowienia własnych konstytucji regionalnych. To jeden z najistotniejszych elementów odróżniających państwo regionalne od federacji. W państwie regionalnym wszystkie statuty autonomii wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez parlament centralny państwa. W federacji natomiast parlamenty krajów związkowych stanowią takie akty prawne samodzielnie. Jedynym warunkiem jest to, aby konstytucja kraju związkowego nie była sprzeczna z konstytucją całego państwa. Dla porównania przypomnijmy jeszcze tylko, że w scentralizowanym państwie unitarnym, jakim jest na przykład Polska, podstawę prawną funkcjonowania wszystkich podmiotów władzy regionalnej (czyli w tym przypadku samorządu województwa) stanowią ustawy, uchwalone przez parlament centralny. Władze regionalne nie mają w tym zakresie nawet formalnego prawa inicjatywy ustawodawczej.

Jak Pani ocenia szanse na to, aby dziś w Rzeczypospolitej Polskiej została powołana jakaś autonomia?

Nie jestem zwolenniczką przyjęcia takiego rozwiązania, które wiązałoby się z powstaniem „jakiejś autonomii”, rozumianej jako przyznanie szczególnych praw tylko jednemu regionowi państwa polskiego. Opowiadam się raczej za szeroką decentralizacją, która pozwoliłaby na przekształcenie całej struktury administracyjnej państwa w państwo regionalne. Uważam, że wspólnoty mieszkańców wszystkich regionów historycznych państwa polskiego powinny mieć prawo do podejmowania decyzji politycznych ich dotyczących w formie ustawy, a także do bardziej znaczącego udziału w publicznych środkach finansowych, wypracowanych na ich terytorium. Opowiadam się zatem za budowaniem silnego państwa polskiego, urzeczywistniającego zasadę solidarności pomiędzy wszystkimi tworzącymi je regionami historycznymi.


Tekst pochodzi ze specjalnego wydania Jaskółki Śląskiej, dla zainteresowanych moge wygrzebać jeszcze jakieś egzemplarze :)

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/06/27 18:25 #100982

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość

Dawid Grabowski napisał: Ehhh czasem zazdroszcze takiej ilości wolnego czasu :)
Ja się tam nie znam ale dla mnie za miast szukania rozwiązań, szukanie problemów po drugiej stronie i robienie z igły widły to właśnie szerzenie antagonizmów. Osobiście uważam, że jest to słaby pretekst aby pokazać się w gazecie :)
Tyle problemów choćby z kondycją miasta na forum, którego się udzielasz a tu wojewoda walczy z trolami :)

Marek
Temat z Muzeum genialny, miałby niesamowity wymiar edukacyjny ale w chwili obecnej raczej nie możliwe do zrealizowania, niestety.
Pomysł podałem dalej :)


Nowoczesna autonomia
23CZE


Rozmowa z dr Małgorzatą Myśliwiec - adiunktem w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Uniwersytetu Śląskiego oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o istocie autonomii oraz korzyściach z niej płynących dla rozwoju państwa.

Czym tak naprawdę jest autonomia?

Dosłownie to: swoje prawo, własne prawo. Rozpoczynając rozważania dotyczące koncepcji autonomii warto w pierwszej kolejności określić, co jest najważniejszą cechą współczesnej demokracji. Moim zdaniem cechą najbardziej ją wyróżniającą jest jej charakter przedstawicielski. We współczesnych państwach demokratycznych nie decyduje się już, bowiem o sprawach dla wspólnoty najważniejszych w drodze głosowania, przez podniesienie ręki, a przez swoich przedstawicieli, wybieranych do organów tworzących prawo. Najważniejsze decyzje dla określonej wspólnoty – czy to lokalnej, czy regionalnej, czy państwowej – przybierają zatem postać aktów prawnych. Natomiast w każdym państwie aktem prawnym o najwyższej mocy obowiązywania jest ustawa. Proszę zwrócić uwagę, że nawet konstytucja często jest nazywana „ustawą zasadniczą”. W takim kontekście nasuwa się pytanie: na jakim szczeblu owe najważniejsze decyzje powinny być podejmowane? Czy tylko na centralnym, wspólnym dla wszystkich obywateli? Czy może także na szczeblu regionalnym, w sprawach dla mieszkańców danego regionu najważniejszych?

Co w takim razie cechuje autonomię?

Przede wszystkim znaczny zakres swobody w kwestiach podejmowania decyzji politycznych, danej wspólnoty dotyczących, w drodze ustawy. Przyznanie określonemu terytorium autonomii oznacza we współczesnym państwie przyznanie mu szerokich uprawnień w zakresie działania własnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. W takim przypadku jedynie władza sądownicza nie podlega decentralizacji. Pamiętajmy przy tym, że proces tworzenia prawa wiąże się ściśle z kwestią finansowej wykonalności ustaw, przyjmowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Dlatego też przyznanie przez państwo praw autonomicznych określonemu regionowi lub regionom musi wiązać się z jednoczesnym przyznaniem publicznych środków finansowych na realizację tychże ustaw. Aby organy tworzące prawo na szczeblu regionalnym mogły skutecznie działać, muszą mieć zapewnioną możliwość dysponowania określoną przez przepisy prawa częścią wypracowanych na danym terytorium środków finansowych.

Co może dać autonomia regionowi?

Bardzo dużo. Autonomia to prawo do stanowienia ustaw na szczeblu regionalnym, czyli do samodzielnego podejmowania decyzji politycznych dla danej wspólnoty najważniejszych. To w konsekwencji również prawo do korzystania ze znacznej części środków finansowych, wypracowanych na określonym terytorium. W efekcie publiczne środki finansowe wydawane są bliżej obywatela, co pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb zbiorowych danej społeczności. Takie rozwiązanie to także korzyść dla całego państwa. Silnej pozycji politycznej i ekonomicznej nie da się bowiem budować w oparciu słabe i zacofane regiony.

Możemy często usłyszeć o autonomiach częściowych, czym one się różnią od pełnych autonomii?

Chodzi Panu zapewne o zakres przysługujących danemu podmiotowi uprawnień. Z pełnej autonomii, czyli z możliwości swobodnego stanowienia ustaw w każdej kwestii, korzystają wyłącznie państwa. Natomiast parlamenty jednostek państwo tworzących (np. regionów autonomicznych w państwach regionalnych czy państw związkowych w państwach federalnych) stanowią ustawy tylko w określonym zakresie, danego regionu dotyczące. Nie mogą bowiem stanowić ustaw o znaczeniu ogólnopaństwowym.

Pierwszą autonomią, jaka przychodzi do głowy to autonomia Palestyny, ale ile na świecie występuje autonomii i gdzie są te najbardziej znane?

Rozpocznijmy może od tego, że autonomia we współczesnym świecie może przybrać dwie formy. Po pierwsze może być zastosowana jako przywilej nadany danemu terytorium z określonych względów, np. geograficznych, historycznych lub kulturowych. Dobrym przykładem może tu być autonomia nadana przez Portugalię Regionowi Autonomicznemu Azorów oraz Regionowi Autonomicznemu Madery. Drugie rozwiązanie polega na powszechnym zastosowaniu autonomii na terytorium całego państwa, jako forma jego decentralizacji. Przykład takiego rozwiązania obserwujemy w Hiszpanii, której terytorium jest w całości podzielone na 17 wspólnot autonomicznych. Utworzenie wspólnot autonomicznych w każdym z dwóch przypadków wiąże się z przyznaniem poszczególnym regionom dużej samodzielności w zakresie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Z szerokiej autonomii w tym znaczeniu korzystają także kraje związkowe, tworzące państwa federalne. W przypadku federacji, decentralizacji podlegają jednak wszystkie trzy segmenty władzy w państwie: zarówno ustawodawcza, jak i wykonawcza oraz sądownicza. Przykładami federacji są w Europie Niemcy, Austria, czy Szwajcaria, w Ameryce Północnej Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada, w Ameryce Południowej Meksyk, Brazylia i Argentyna, w Azji Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a w Afryce Nigeria. Federacją jest także Australia. Pomimo faktu, że państwa złożone stanowią we współczesnym świecie mniejszość, jeżeli chodzi o ilość zastosowanych w tym względzie rozwiązań, to jednak bliższa analiza pokazuje, że są to często państwa bogate i silne politycznie.

Wielu ludziom autonomia kojarzy się z separatyzmem czy jest to słuszne skojarzenie?

Zdecydowanie nie. Tendencje separatystyczne nie pojawiają się tam, gdzie wspólnoty regionalne dysponują znaczną częścią środków publicznych, wypracowanych na ich terytorium i posiadają prawo do samodzielnego stanowienia ustaw. Czy słyszał Pan ostatnio o tendencjach separatystycznych w Szwajcarii, Austrii lub w Australii? Takie zjawiska pojawiają się w sytuacji braku zrozumienia dla regionalnych potrzeb ze strony politycznego centrum. Często w tym kontekście przywołuje się przykład baskijskiej organizacji terrorystycznej o nazwie ETA. Proszę jednak zauważyć, że powstała ona nie w demokratycznej i zdecentralizowanej Hiszpanii, ale w czasach dyktatury generała Franco, kiedy to potrzeby i odrębności historycznych wspólnot regionalnych nie były szanowane.

Tendencje separatystyczne pojawiają się także w sytuacji słabej pozycji i nieudolnego działania politycznego centrum. Współczesna Hiszpania może być tego przykładem. W wyniku błędów popełnionych przez polityczne centrum poziom bezrobocia w tym państwie sięga już 25%. Natomiast dla porównania w samym Kraju Basków jest to zjawisko sięgające 12%.

Dlaczego przedwojenna autonomia Śląska była tak rewolucyjnym rozwiązaniem?


Przedwojenna autonomia Śląska była rozwiązaniem bardzo nowoczesnym. Przyznawała bowiem władzom regionalnym prawo do decydowania o sprawach dla regionu najważniejszych w drodze ustawowej. Warto także wskazać na wyjątkowość rozwiązań w zakresie finansowych relacji Śląska z politycznym centrum. Skarb Śląski nie pełnił bowiem tylko funkcji skarbca, w którym przechowywano tonę złota w sztabach, ale był przede wszystkim nowoczesnym systemem fiskalnym. To do tej instytucji należało pobieranie wszystkich należnych podatków i opłat na obszarze Śląska, a do Warszawy przekazywano tylko część należną centrali. Co prawda relacje skarbowe pomiędzy państwem polskim i województwem śląskim znacznie utrudnił brak ramowej ustawy skarbowej, ale samo rozwiązanie było jak na owe czasy rewolucyjne.

Wielu ludziom wydaje się, że niemieckie landy to swego rodzaju autonomie, jest to prawda?

Tak. Kraje związkowe, tworzące państwo niemieckie, mają prawo do samodzielnego stanowienia ustaw, dotyczących danej wspólnoty regionalnej. Mają także prawo do samodzielnego stanowienia własnych konstytucji regionalnych. To jeden z najistotniejszych elementów odróżniających państwo regionalne od federacji. W państwie regionalnym wszystkie statuty autonomii wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez parlament centralny państwa. W federacji natomiast parlamenty krajów związkowych stanowią takie akty prawne samodzielnie. Jedynym warunkiem jest to, aby konstytucja kraju związkowego nie była sprzeczna z konstytucją całego państwa. Dla porównania przypomnijmy jeszcze tylko, że w scentralizowanym państwie unitarnym, jakim jest na przykład Polska, podstawę prawną funkcjonowania wszystkich podmiotów władzy regionalnej (czyli w tym przypadku samorządu województwa) stanowią ustawy, uchwalone przez parlament centralny. Władze regionalne nie mają w tym zakresie nawet formalnego prawa inicjatywy ustawodawczej.

Jak Pani ocenia szanse na to, aby dziś w Rzeczypospolitej Polskiej została powołana jakaś autonomia?

Nie jestem zwolenniczką przyjęcia takiego rozwiązania, które wiązałoby się z powstaniem „jakiejś autonomii”, rozumianej jako przyznanie szczególnych praw tylko jednemu regionowi państwa polskiego. Opowiadam się raczej za szeroką decentralizacją, która pozwoliłaby na przekształcenie całej struktury administracyjnej państwa w państwo regionalne. Uważam, że wspólnoty mieszkańców wszystkich regionów historycznych państwa polskiego powinny mieć prawo do podejmowania decyzji politycznych ich dotyczących w formie ustawy, a także do bardziej znaczącego udziału w publicznych środkach finansowych, wypracowanych na ich terytorium. Opowiadam się zatem za budowaniem silnego państwa polskiego, urzeczywistniającego zasadę solidarności pomiędzy wszystkimi tworzącymi je regionami historycznymi.


Tekst pochodzi ze specjalnego wydania Jaskółki Śląskiej, dla zainteresowanych moge wygrzebać jeszcze jakieś egzemplarze :)

Pozdrawiam


Wiesz co wysil się bardziej bo przedstawiasz kobietę która jest pro Rasiowa (i jeszcze przedstawione z Jaskółki).
Mam wrażenie że jesteś w jakieś "sekcie" - klapki na oczach i nic więcej. Wszystko co kręci się wokół RAŚ (publikacje, książki, osoby, gazety itp) jest święte reszta utopia.
I tak poza tym może Panowie z Raś wzięli by się też do roboty a nie politykowali i nie robili fermentu. Na razie nic nadzwyczajnego nie zrobili.

Ps. Człowiek może sobie tak ułożyć robotę by mieć później czas. U Was widocznie jest tak że najpierw politykowanie a później "niby robota".

Wiesz Ja jestem za "Autonomią" i wiem co autonomia ale nie w Waszym wydaniu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/06/28 19:19 #101094

 • Dawid Grabowski
 • Dawid Grabowski Avatar
 • Gość
 • Gość
Taki przykład i to z naszego podwórka:


Też ubolewam nadtym, że na razie jako jedyni propagujemy ten temat ale mam nadzieje, że szybko to się zmieni.
O cytowanym wcześniej Winczorku i Heywoodzie zapomniałeś czy może oni też są pro RAS-iowi, zaczynam się powoli obawiać, że innych naukowców z dziedziny politologii nie ma.
To czy zrobiliśmy coś nadzywaczajnego to na szczęście nie oceniasz tylko Ty ale i inni i mam nadzieje, że wystawią nam odpowiednią ocene podczas kolejnych wyborów samorządowych a tym czasem zapraszam na Industriadę, której nie byłoby bez RAŚ.
Co do zarzadzania czasem ja mogę się pochwalić podwojeniem produkcji zestawów promocyjnych (przy zachowaniu tych samych możliwości technicznych i kadrowych) dla pewnej firmy produkującej soki. Poprzez analize poszczególnych składowych procesu i odpowiednie ich poukładania, więc myślę, że chyba nie jest u mnie z tym najgorzej.

Wracając do tematu proszę przedstaw za jaką Ty jesteś autonomią
Opisz proszę i udowdnij, że się myle w stosunku do Twojej osoby.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/06/28 19:24 #101095

 • Dawid Grabowski
 • Dawid Grabowski Avatar
 • Gość
 • Gość
Jak widzisz nawet nie trzeba było czekać aby znaleść agrsywną wypowiedź ale oczywiście to tylko domena zwolenników RAŚ, żeby nie powiedzieć Ras-istów bo takie sformułowanie to również przemoc językowa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/06/28 22:17 #101104

Temu Hausler bym proponowal zmiane nazwiska, bo moze kiedys wpierdol dostac od swoich z "Polskiego Slaska" :lol2:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/06/29 22:49 #101164

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość

Dawid Grabowski napisał: Wracając do tematu proszę przedstaw za jaką Ty jesteś autonomią
Opisz proszę i udowdnij, że się myle w stosunku do Twojej osoby.
Pozdrawiam


Jasne tylko wrócę z działki spod Lublinca

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/07/04 14:59 #101427

 • marbytom
 • marbytom Avatar
 • Gość
 • Gość

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/07/05 00:26 #101464

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość

Dawid Grabowski napisał: Wracając do tematu proszę przedstaw za jaką Ty jesteś autonomią
Opisz proszę i udowdnij, że się myle w stosunku do Twojej osoby.
Pozdrawiam


Witam pozwoliłem sobie przerobić statut RAŚ w celu łatwiejszego rozczytania się w zmianach które zrobiłem.

Po głębszej analizie Statutu Autonomicznego Regionu (RAŚ0 to dla mnie tworzenie "Państwa w Państwie" bez większej kontroli centrali. Po przeczytaniu tego dokumentu można stwierdzić po co jest ta cała walka o język, narodowość i autonomię. Na pewno nie po Autonomię w pełnym tego słowa. Miłej lektury Panie Dawidzie.

MOJA WERSJA AUTONOMII

STATUT
ORGANICZNY


określający zasady autonomii terytorialnej i funkcjonowanie
instytucji autonomicznych dla Województwa Górnośląskiego

Rozdział I
AUTONOMICZNE WOJEWÓDZTWO GÓRNOSLĄSKIE

§1

Ziemie Górnośląskie wchodzące w skład Autonomicznego Województwa Górnośląskiego,
stanowią integralną i nie rozłączną część Rzeczypospolitej Polskiej.
.


§2

Województwo Górnośląskie ma status województwa autonomicznego zgodnie z Konstytucją oraz
systemem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Terytorium Województwa Górnośląskiego tworzą Autonomiczne Powiaty związane historycznie i geograficznie z dawnymi rdzennymi ziemiami Piastów Górnośląskich obejmujące ludności określającą się jako ludność Śląską, Śląsko – Polską, oraz zasięg występowania gwar górnośląskich.
z regionem, tj.:
załącznik mapowy

http://www.skladnica-gornoslaska.pl/ska ... idz100.jpg

2. Autonomiczne Województwo Górnośląskie tworzy pięć Autonomicznych Powiatów Górnośląskich:
Bytomskie, Cieszyńskie, Opolskie, Pszczyńskie, Raciborskie.


§4

Władzą ustawodawczą w zakresie prawa obowiązującego w regionie autonomicznym jest
Sejm Górnośląski, zwany dalej Sejmem,
oraz pięć Powiatowych Sejmików, zwane dalej:
Sejmik Powiatu Bytomskiego
Sejmik Powiatu Cieszyńskiego
Sejmik Powiatu Opolskiego
Sejmik Powiatu Pszczyńskiego
Sejmik Powiatu Raciborskiego


§5

System instytucji autonomicznych tworzą ponadto Wojewoda, jako szef Rady Województwa,
Rada Województwa, Skarb Górnośląski, Górnośląski Sąd Administracyjny oraz Górnośląski Rzecznik Praw
Obywatelskich.

§6

Siedzibami instytucji Autonomicznego Województwa Górnośląskiego są:

Sejm Górnośląski - Katowice

Sejmik Powiatu Bytomskiego - Bytom
Sejmik Powiatu Cieszyńskiego - Cieszyn
Sejmik Powiatu Opolskiego - Opole
Sejmik Powiatu Pszczyńskiego - Pszczyna
Sejmik Powiatu Raciborskiego - Racibórz

Wojewoda Górnośląski i Rada Wojewódzka – Gliwice
Starosta Bytomski – Bytom
Starosta Cieszyński – Bielsko
Starosta Opolski – Opole
Starosta Pszczyński – Katowice
Starosta Raciborski – Rybnik

Skarb Górnośląski - Katowice
Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich - Gliwice
Górnośląski Sąd Administracyjny - Katowice.

§7

Stolica Autonomicznego Województwa Górnośląskiego
Gliwice
Stolica Autonomicznego Powiatów Bytomskiego
Bytom
Stolica Autonomicznego Powiatów Cieszyńskiego
Bielsko
Stolica Autonomicznego Powiatów Opolskiego

Opole
Stolica Autonomicznego Powiatów Pszczyńskiego
Katowice
Stolica Autonomicznego Powiatów Raciborskiego
Rybnik

§8

Barwami Autonomicznego Województwa Górnośląskiego są kolory złoty i niebieski, ułożone na fladze w równych pasach poziomych.
Godłem Autonomicznego Województwa Górnośląskiego są herby pięciu Autonomicznych Powiatów Górnośląskich ustalonych przez Sejmiki Powiatowe na jednej tarczy herbowej podzielonej na pięć pól. Pole centralne zajmuję herb Powiatu Opolskiego.


Rozdział II
PRAWA I WOLNOŚCI


§8

Autonomiczne Województwo Górnośląskie zapewnia wszystkim osobom przebywającym na jego terytorium ochronę ich
podstawowych i niezbywalnych praw zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
aktach prawa międzynarodowego.

§9

Każdy mieszkaniec Autonomicznego Województwa Górnośląskiego
korzysta ze swych niezbywalnych praw do wolności wyznania,
rozwijania swojej tożsamości kulturowej, etnicznej, narodowej oraz propagowania poglądów,
w tym politycznych, o ile nie zagrażają one wolności innych mieszkańców regionu.

§10

Autonomiczne Województwo Górnośląskie, mając na uwadze kulturowe zróżnicowanie swoich mieszkańców, wspiera wszelkie inicjatywy kulturalne, oświatowe i im podobne, zmierzające do popularyzowania i wzmacniania tożsamości zamieszkujących region grup etnicznych, narodowych, religijnych i kulturowych.

§11

Zasady ochrony praw i wolności Rzeczypospolitej Polskiej określone w Konstytucji RP stanowią podstawowe
ochrony i zasad, jakie zapewnia na swym terytorium Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.

Rozdział III
ĹšRÓDŁA PRAWA

§12

1. Naczelnym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania Autonomicznego Województwa
Górnośląskiego jest Statut Organiczny dla Autonomicznego Województwa Górnośląskiego, zwany dalej
Statutem.

Statut organiczny
Statut jest aktem prawnym, zgodnym z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Statut zapewnia wszystkim mieszkańcom Górnego Śląska ochronę ich niezbywalnych praw, zagwarantowaną
w umowach międzynarodowych, ratyfikowanych konwencjach oraz Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Statut zapewnia ponadto wszystkim mieszkańcom Górnego Śląska ochronę ich praw w zakresie
używania, nauczania oraz kultywowania mowy, języka, tradycji oraz tożsamości, niezależnie od ich
narodowego, regionalnego bądź religijnego charakteru.
§13

System aktów prawnych Autonomicznego Województwa Górnośląskiego tworzą również ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także akty prawne Unii Europejskiej, oraz na obszarze
działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

§14

1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w
trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
4. Umowy międzynarodowe zawierane przez Autonomiczne Województwo Górnośląskie Górny Śląsk nie mogą być
sprzeczne z umowami międzynarodowymi zawartymi przez Rzeczpospolitą Polska i Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej.
§16

1. Organami uprawnionymi do wydania rozporządzenia na podstawie szczegółowej delegacji ustawowej,
celem wykonania ustawy, są Marszałek Sejmu Górnośląskiego, Rada Wojewódzka, Wojewoda ,
właściwy resort oraz Naczelnik Skarbu Górnośląskiego.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których
mowa w ust. 1, innemu organowi.
§17

Organy samorządu lokalnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze
działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Rozdział IV
USTRÓJ ADMINISTRACYJNY


§18

1. Podstawową jednostką samorządu lokalnego Autonomicznego Województwa Górnośląskiego są gminy wiejskie , gminy miejsko – wiejskie, gminy miejskie , gminy grodzkie ( obecne powiaty grodzkie) które
tworzą Autonomiczne Powiaty Górnośląskie, jako jednostki szczebla podstawowego.
2. Gminy dzielą się na jednostki pomocnicze: dzielnice w miastach i sołectwa w pozostałych gminach.
Organem jednostki jest rada dzielnicy (sołectwa), na czele której stoi przewodniczący.

§19

Na czele powiatu stoi starosta.
Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady funkcjonowania jednostek określi ustawa.

INSTYTUCJE AUTONOMICZNE


Sejm Górnośląski i Sejmiki Powiatowe


§23

1. Sejm Górnośląski składa się z 48 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich,
w głosowaniu tajnym. Na czele Sejmu Górnośląskiego stoi Marszałek Sejmu Górnośląskiego.
2. Sejmiki Powiatowe składają się z liczby radnych proporcjonalnie wybranych ( 1 radny na 20 000 mieszkańców) do liczby mieszkańców powiatu , wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Na czele Sejmików Powiatowych stoi Przewodniczący Sejmiku
3. Czynne prawo wyborcze do Sejmu i Sejmików Górnośląskich przysługuje wszystkim obywatelom
Rzeczypospolitej Polskiej stale zamieszkałym na terenie Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.

§24

1. Sejm i Sejmiki są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Sejmików rozpoczynają się
z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania
się Sejmu następnej kadencji.
2. Wybory do Sejmu zarządza Marszałek nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od
rozpoczęcia kadencji Sejmu , wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający
w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej
liczby posłów.
4. Wybory do danego Sejmiku zarządza odpowiedni Przewodniczący nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od
rozpoczęcia kadencji Sejmu , wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający
w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
5. Sejmik Powiatowy może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej
liczby posłów.
6. Nie można łączyć funkcji posła do Sejmu Górnośląskiego z funkcją posła na Sejm RP, senatora Senatu
RP, radnego Sejmiku Górnośląskiego, radnego innego województwa lub posła do Parlamentu Europejskiego.
W przypadku wyboru do takiego organu Marszałek stwierdza wygaśnięcie mandatu posła
Sejmu Górnośląskiego.
5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do funkcji radnego Sejmiku Powiatowego.
§25

1. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka i wicemarszałków. Marszałek przewodniczy pracom Sejmu.
2. Odwołanie Marszałka i wicemarszałków następuje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
2/3 posłów.
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio w przypadku wyboru i odwołania Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmików Powiatowych
§26

1. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów, chyba że Statut przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały,
jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.
2. Sejm uchwala wewnętrzny regulamin prac na pierwszym posiedzeniu po wyborach. Zmiana regulaminu
wchodzi w Zycie po upływie co najmniej 14 dni po podjęciu uchwały, nie później jednak niż
z upływem 60 dni.
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do Sejmików.
§27

1. Ustawodawstwo górnośląskie jest właściwe we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla administracji
centralnej.
2. Zastrzeżone dla administracji centralnej jest ustawodawstwo w zakresie: polityki obronności kraju,
polityki monetarnej, infrastruktury o charakterze ogólnokrajowym, a także polityki zagranicznej z wyjątkiem
spraw określonych w Statucie.
3. W sprawach zastrzeżonych dla administracji centralnej, w przypadku gdy znajdują się one w sferze
zainteresowania regionu autonomicznego, Sejm Śląski ma prawo do przygotowania propozycji konkretnych
rozwiązań w formie uchwały, przekazywanych wojewodzie jako przedstawicielowi administracji
centralnej w województwie.

4. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji autonomicznych oraz porządek prawny na obszarze
Autonomicznego Województwa Górnośląskiego podlegają ogłoszeniu w Górnośląskim Monitorze Urzędowym.
5. Ustawy ogólnopolskie regulujące sprawy pozostające poza gestią organów autonomicznych, obowiązujące
na terenie Autonomicznego Województwa Górnośląskiego podlegają ogłoszeniu w Górnośląskim
Monitorze Urzędowym w tym samym czasie co w Dzienniku Ustaw.
6. Szczegółowe zasady wejścia w życie aktów prawnych określa ustawa.
§28

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek przekazuje niezwłocznie Sejmikom Powiatowym.
2. Sejmiki Powiatowe w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki
albo uchwalić odrzucenie jej w całości.
3. Ustawy uchwalone Sejmu Górnośląskiego przekazywane do Sejmików Górnośląskich tylko w sprawie zmian do Statutu Organicznego Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.
Po zakończeniu postępowania Marszałek podpisuje uchwaloną ustawę.

§29

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Sejmikom Powiatowym i Radzie Województwa.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 15 000 obywateli mających prawo
wybierania do Sejmu Górnośląskiego. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi Górnośląskiemu projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe
jej wykonania.
Rada Wojewódzka

§30

1. Rada Wojewódzka składa się z Wojewody i Starostów Powiatowych.

§31

W zakresie i na zasadach określonych w Statucie i ustawach Gabinet w szczególności:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) chroni interesy Skarbu Górnośląskiego,
4) uchwala projekt budżetu regionalnego,
5)kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków regionu autonomicznego
i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) zapewnia porządek publiczny,
8) sprawuje nadzór nad polityką zagraniczną regionu autonomicznego,
9) określa organizację i tryb swojej pracy.


§32

Wojewoda:
1) reprezentuje Autonomiczne Województwo Górnośląskie
2) reprezentuje Radę Województwa,
3) kieruje pracami Rady oraz Naczelników Resortowych ,
4) wydaje rozporządzenia,
5) zapewnia wykonywanie polityki Rady i określa sposoby jej wykonywania,
6) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady,
7) sprawuje nadzór nad samorządem lokalnym w granicach i formach określonych w Statucie i ustawach,
8) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji autonomicznej.§33


Naczelnicy Resortowi kierują określonymi działami administracji autonomicznej lub wypełniają zadania wyznaczone
im przez Wojewodę. Zakres działania ministra kierującego działem administracji autonomicznej
określają ustawy.

§34

Kierownik Resortowy kierujący działem administracji autonomicznej wydaje rozporządzenia. Gabinet, na wniosek
Wojewody, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.

§35

Wojewoda wybieranych jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich,
w głosowaniu tajnym. Stoi na czele Rady Wojewódzkiej.
Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Wojewódzką i
odbiera przysięgę od jego członków.

§36

1. W razie niepowołania Rady w trybie § 35 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje
Wojewodę i na jego wniosek pozostałych członków Rady oraz odbiera od nich przysięgę.
Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela mu wotum
zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
2. W razie nieudzielenia wotum zaufania Radzie Wojewódzkiej w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej
skraca kadencję Sejmu i Sejmików zarządza wybory.
§37
Wszystkie osoby zasiadające na stanowiskach publicznych zobligowane są do ślubowania przysięgi
obowiązującej na całym terytorium RP.


§38

Skarb Górnośląski

1. Skarb Górnośląski jest odpowiedzialny za pobór wszelkich podatków i opłat na terenie województwa
autonomicznego,
za wyjątkiem podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminy. Szczegóły poboru
podatków i opłat określi ustawa.
2. Skarb Górnośląski jest odpowiedzialny za ustalanie stawek oraz pobór wszelkich podatków i opłat
na terenie regionu autonomicznego, stanowiących wyłączną domenę właściwości organów autonomicznych.
Wszelkie podatki, opłaty i inne dochody, w szczególności podatki dochodowe, od czynności,
od majątku i inne nie zastrzeżone w ustawie właściwości organów centralnych są właściwe Skarbowi
Śląskiemu.
3. Skarb Górnośląski co roku przekazuje centralnym organom fiskalnym należny im udział w dochodach
4. Szczegóły dotyczące rozliczeń między województwem autonomicznym a organami centralnymi określi
ustawa.
§39

Pracami Skarbu Górnośląskiego kieruje Naczelnik. Naczelnik Skarbu Górnośląskiego podlega służbowo
właściwemu resortowo ministrowi Gabinetu.

Statut organiczny


§40


1. Naczelnika Skarbu Górnośląskiego powołuje Sejm Górnośląski, spośród kandydatów przedstawionych
przez Wojewodę.
2. Odwołanie Naczelnika Skarbu Górnośląskiego następuje zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej 2/3 posłów.
§41

1. Jednostkami organizacyjnymi Skarbu Górnośląskiego są urzędy skarbowe, działające na terenie poszczególnych
powiatów Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.
2. Skarb Śląski jest instytucją odwoławczą od decyzji podatkowych i skarbowych wydawanych przez
urzędy skarbowe oraz jednostki samorządu lokalnego na terenie regionu autonomicznego.
Górnośląski Sąd Administracyjny

§42

1. Górnośląski Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym
w ustawie, kontrolę działalności administracji regionu autonomicznego. Kontrola ta obejmuje również
orzekanie o zgodności z ustawodawstwem górnośląskim aktów normatywnych RP w zakresie ich
obowiązywania na terenie Górnego Śląska, uchwał organów samorządu lokalnego i aktów normatywnych
terenowych organów administracji rządowej.
2. Górnośląski Sąd Administracyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych ze Statutem,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez instytucje autonomiczne, ze Statutem, ratyfikowanymi
umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności ustawodawstwa RP w zakresie jego obowiązywania na terenie Górnego Śląska z ustawodawstwem
górnośląskim,
5) zgodności z Statutem celów lub działalności partii politycznych,
6) skargi konstytucyjnej związanej z przepisami Statutu.

§43


Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Górnośląskiego Sądu Administracyjnego na sześcioletnią
kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Górnośląskiego
Sądu Administracyjnego.

§44

1. Orzeczenia Górnośląskiego Sądu Administracyjnego mają moc powszechnie obowiązującą na terenie
Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.
2. Orzeczenia Górnośląskiego Sądu Administracyjnego w sprawach wymienionych w § 42 podlegają
niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt
nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Górnośląskim Monitorze Urzędowym.
3. Orzeczenie Górnośląskiego Sądu Administracyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak
Górnośląski Sąd Administracyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.
Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi
o inny akt normatywny dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi
nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Górnośląski Sąd Administracyjny określa termin
utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady.
4. Orzeczenie Górnośląskiego Sądu Administracyjnego o niezgodności ze Statutem, umową międzynarodową
lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne
orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi
podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach
i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.
5. Orzeczenia Górnośląskiego Sądu Administracyjnego zapadają większością głosów.
§45

W sprawach wymienionych w § 42 z wnioskiem mają prawo wystąpić Wojewoda, Marszałek Sejmu Gór nośląskiego,
Marszałek Senatu Górnośląskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich

§46

W sprawach wymienionych w § 42 ust 2 pkt. 3-4, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu
RP, Marszałek Senatu RP, Wojewoda oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mają prawo wystąpić do

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP przepisów Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.

Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich

§47

1. Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela
określonych w Konstytucji RP, Statucie organicznym oraz w innych aktach normatywnych obowiązujących
na terenie Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.
2. Zakres i sposób działania Górnośląskiego Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.
§48

1. Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm Górnośląski za zgodą Sejmików,
na 5 lat.
2. Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska
profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.
3. Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego
ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów
państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.
§49
Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu Górnośląskiego
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich
nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu Górnośląskiego, który może nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

§50

Górnośląski Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm Górnośląski o swojej działalności
oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Rozdział VI
PORZĄDEK PUBLICZNY


§51

Na straży porządku publicznego Autonomicznego Województwa Górnośląskiego stoi Policja Górnośląska, której szczegółowy zakres kompetencji oraz organizację określa odrębna ustawa o Policji Górnośląskiej

§52

Operacyjna właściwość terytorialna Policji Górnośląskiej obejmuje terytorium Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.
Policja Górnośląska współpracuje z odpowiednimi instytucjami i jednostkami RP,
w szczególności w województwach graniczących z Autonomicznego Województwa Górnośląskigo.

§53

Policja Górnośląska jest jednostką mundurową. Szczegóły dotyczące umundurowania oraz oznakowania
jednostek Straży określi ustawa.

§54

Do kompetencji Policji Górnośląskiej należy przede wszystkim:
1) zapewnienie porządku publicznego,
2) zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,
3) zapewnienie przestrzegania prawa na terenie regionu autonomicznego oraz ściganie sprawców
czynów naruszających porządek prawny, z wyłączeniem spraw właściwych dla centralnych jednostek
policyjnych,
4) zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
5) ochrona praw i wolności mieszkańców regionu autonomicznego.

§55

1. Na czele Policji Górnośląskiej stoi Komendant Policji Górnośląskiej.
2. Komendanta Policji Górnośląskiej powołuje Wojewoda.
3. Komendant Policji Górnośląskiej powołuje powiatowych komendantów policji, którzy są mu podlegli
służbowo w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komendanta Policji Górnośląskiej oraz komendantów
powiatowych określi ustawa.
Rozdział VII
MAJĄTEK I MIENIE PUBLICZNE


§56

Mienie publiczne, w szczególności lasy, stawy, nieużytki i wszelkie inne mienie nieruchome, przewidziane
do realizacji celów o charakterze regionalnym, znajdujące się na terenie Autonomicznego Województwa
Górnośląskiego i będące własnością Skarbu Państwa stają się mieniem Autonomicznego Województwa
Górnośląskiego, z dniem wejścia w życie Statutu.

§57

Wszelkie nieruchomości znajdujące się na obszarze regionu, których przeznaczenie ma charakter realizacji
celów właściwych dla regionu, a które nie mają właścicieli, stają się własnością
Autonomicznego Województwa Górnośląskiego,
z dniem wejścia w życie Statutu.

§59


Władze regionalne mogą swobodnie dysponować ww. majątkiem, mając na uwadze przede wszystkim
dobro ogółu mieszkańców regionu i interes gospodarczy Autonomicznego Województwa Górnośląskiego,
w sposób i w zakresie uregulowanym przez obowiązujące przepisy prawne.
Rozdział VII
JĘZYK I GWARA

§60

Język Polski jest podstawowym językiem urzędowym
Gwara Górnośląska ma status języka regionalnego nie urzędowego tylko w granicach
Autonomicznego Województwa Górnośląskiego.
Każdy Autonomiczny Sejmik Powiatowy określa formę wymowy i pisownie danego dialektu górnośląskiego
dla swojego terytorium, zatwierdzone musi to być przez Sejm Górnośląski
Specjalny status zakres użytkowania gwar górnośląskich jest określony ustawą.
Sejm Górnośląski i Rada Wojewódzka przeznaczają odpowiednie środki finansowanie z na powyższe cele.

Rozdział VIII
ZMIANY STATUTU. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§61

1. Projekt ustawy o zmianie Statutu może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów Sejmu
Górnośląskiego, Sejmików Górnośląskich lub Prezydent Rzeczypospolitej.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm Górnośląski
i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Sejmiki Powiatowe.
3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Statutu może odbyć się nie wcześniej niż trzydzieste go
dnia od dnia przedłożenia Sejmowi Górnośląskiemu projektu ustawy.
4. Ustawę o zmianie Statutu uchwala Sejm Górnośląski większością co najmniej 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
5. Jeżeli ustawa o zmianie Statutu dotyczy przepisów rozdziału I, III lub V oraz § 61 lub § 62, podmioty
określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia
referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka
Sejmu Górnośląskiego, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60
dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Statutu zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się
większość głosujących.
§62

1. Po zakończeniu postępowania określonego w §61 ust. 4-5 Marszałek Sejmu Górnośląskiego podpisuje
uchwaloną ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej uchwalenia i zarządza jej ogłoszenie w Górnośląskim Monitorze
Urzędowym oraz przekazuje Wojewodzie.

2. Trybunał Konstytucyjny RP może zbadać zgodność zmiany Statutu z Konstytucją RP w ciągu 60 dni
od daty jej uchwalenia. Wniosek w tej sprawie może zgłosić Sejm RP, Senat RP lub Prezydent RP. Decyzja
Trybunału jest ostateczna.
3. Zmiana Statutu wchodzi w życie po upływie 60 dni od daty uchwalenia, nie później niż z upływem
90 dni.
§63

Istniejący podział administracyjny Autonomicznego Województwa Górnośląskiego na gminy i autonomiczne
powiaty może zostać zmieniony za zgodą Sejmu Górnośląskiego i Sejmików Powiatowych.
Zmiany mogą zostać wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami tych terytoriów, które mają zmienić swą przynależność.
W tej sprawie Prezydent RP podejmuję ostateczną decyzję.
§64
Jakiekolwiek zmiany w statusie ograniczonym musza mieć akceptację Prezydenta RP i Sejmu RP
§64
Prezydent RP za zgodą Sejmu RP może rozwiązać Autonomiczne Województwo Górnośląskie jeżeli:
- nie będą przestrzegane ustawy powyższego ograniczonego statutu
- zostanie zagrożone bezpieczeństwo obywateli RP na terenie Autonomicznego Województwa Górnośląskiego
- Autonomiczne Województwo Górnośląskie będzie zawierać umowy międzynarodowe lub ustawy wewnętrzne
zmieniające status autonomii i grożące integralności w granicach RP.

Prawa zastrzeżone :lol2: :yeah:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/07/05 00:34 #101465

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość
Uzasadnienie:
Powyższe obszary pokrywają się w 90% co dodatkowo scala je wspólna przeszłość historyczna i chrześcijańska. Wszystkie te tereny (prawie w 90%) uważają jako symbol przynależności – Piastowskiego Orła Górnośląskiego. Obszar Piastowski był i jest rdzeniem ziem Górnośląskich w obecnym obszarze RP.
Każdy z obszarów miałby status Regionu (Dużego Powiatu na wzór jakby Metropolii ) Autonomicznego (oprócz autonomii podstawowej) z własnym sejmikiem i Starostą . Sejmik danego obszaru miałby rangę jakby senatu dla Sejmu Śląskiego tylko dla ustaw do Statutu Ograniczonego Autonomii. ( czyli izby potwierdzającej lub odrzucające dane ustawy Sejmu Śląskiego). Dalej działa by na rzecz własnego powiatu.
Autonomiczne regiony dawały by poczucie własnego „Ja” czyli ”mini województwa w województwie”. Dla takiego np. Regionu Opolskiego było by korzystne gdyż zyskało by Gliwice i Lublinieckie po stracie zachodnich części obecnego województwa Opolskiego. Utrzymało by rangę obecnego województwa pod inna nazwą. Mniejsze obawy by mieli Cieszynianie.
Każdy region kultywował by swoją gwarę i każda gwara miała być uczona w szkole dla chętnych + lekcję historii regionalnej (jako lekcje dodatkowe). Pieniądze szły by z budżetu Autonomii. Czyli „Godka Ślonska” była by traktowana jako gwara a nie język.
Nie jestem za zespoleniem w jeden sztuczny język kilku gwar bo żadna ze stron nie będzie tego respektować będzie tylko to na papierze (tak jak to jest na Kaszubach). Powinna być specjalna ustawa przyszłego Sejmu Śląskiego o stosowaniu gwar w celach kulturowych i społecznych (a nie politycznych) np: możliwości pisania w niej np: tablic miast itp.
Uzasadnienie: „Godka Ślonska” miała by odpowiednie finansowanie i kultywowanie jako gwara. Dociekanie by „Godka Ślonska” była językiem może stanowić stan zapalny który może służyć do dalszego kroku walki o stworzenie „nowego państwa”. Zaogniłoby to stosunki z Warszawą. Uważam że lepiej pójść na kompromis. Ogólnie uważam, że nie ma takiego czegoś jak język śląski – tworzone jest obecnie „śląskie esperanto”.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/07/23 20:25 #102777

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość

Dawid Grabowski napisał: Wracając do tematu proszę przedstaw za jaką Ty jesteś autonomią
Opisz proszę i udowdnij, że się myle w stosunku do Twojej osoby.
PozdrawiamPanie Grabowski - i kto tu błądzi i jest wielkim znawcą autonomii......

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/07/23 21:10 #102778

 • Dawid Grabowski
 • Dawid Grabowski Avatar
 • Gość
 • Gość

Składnica napisał:

Dawid Grabowski napisał: Wracając do tematu proszę przedstaw za jaką Ty jesteś autonomią
Opisz proszę i udowdnij, że się myle w stosunku do Twojej osoby.
PozdrawiamPanie Grabowski - i kto tu błądzi i jest wielkim znawcą autonomii......


Wybacz ale narazie błądze po fabryce VW bo mam tam projekt oraz po ustawie śmieciowej, która odbije się na nas wszystkich bez wyjątku...
Mówiliśmy o zarządzaniu czasem ja opieram je na prioryteteach...
Twój dość długi tekst bez pokazania zmian np wytłuszczenia wymaga analizy a narazie ważniejsze jest dla mnie ile może wzrosnąc wywóz odpadów i jak to zrobić aby skutku były mało odczuwalne dla mieszkańców...

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/08/30 10:03 #105760

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość
Wielki autonomisto Panie Grabowski widzę że nie doczekam się odpowiedzi na moją rozpiskę napisaną prawie 2 miesiące temu. Moja rada zabierz się do normalnej roboty a nie baw się w politykę bo z takim podejściem daleko nie zajdziesz. Sprawdza się moja reguła o osobach RAŚ - bardzo niski poziom.
Zawsze próbujesz zagadywać na tym forum o autonomii a tak naprawdę chyba bladego pojęcia o tym nie masz.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/08/30 10:46 #105771

 • Dawid Grabowski
 • Dawid Grabowski Avatar
 • Gość
 • Gość
Szczerze to nie mam czasu na wypociny napisane na zlecenie !
Jeśli już przerabiasz jakiś tekst to zaznacz zmiany żebym mógł je wyszukać i sprawdzić a nie siedzieć nad dwoma tekstami i je porównywać co zostało zmienione !
Co to są powiaty autonomiczne ?
Przygotuj to tak jak powinno być to pogadamy. Za bardzo szanuje swój czas.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/08/30 12:15 #105787

 • Składnica
 • Składnica Avatar
 • Gość
 • Gość

Dawid Grabowski napisał: Szczerze to nie mam czasu na wypociny napisane na zlecenie !
Jeśli już przerabiasz jakiś tekst to zaznacz zmiany żebym mógł je wyszukać i sprawdzić a nie siedzieć nad dwoma tekstami i je porównywać co zostało zmienione !
Co to są powiaty autonomiczne ?
Przygotuj to tak jak powinno być to pogadamy. Za bardzo szanuje swój czas.
Pozdrawiam


Beznadzieja totalna jesteś młody synek ale mosz siano w łebie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Autonomia Śląska 2012/08/30 12:50 #105791

 • Dawid Grabowski
 • Dawid Grabowski Avatar
 • Gość
 • Gość
Skoro mam siano w głowie to wytłumacz mi prosze co to są powiaty autonomiczne ?
Przedstaw projekt statutu tak jak powinno się to zrobić, chyba wiesz jak się przedstawia projekty zmian w umowach.
Wybacz ale ja jestem nauczony do takiego systemu pracy.
Forum nie daje sporych możliwości w tej kwesti ale wierze, że dasz sobie rade.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.