Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/05/20 14:55 #44318

 • neit
 • neit Avatar
 • Gość
 • Gość
Do pełni szczęścia potrzebujemy obwodnicy południowej, bo dokończenie północnej to tylko kwestia czasu wykonania.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/05/20 16:00 #44320

 • byTOMEK
 • byTOMEK Avatar
 • Gość
 • Gość
Ruch na bank się zmniejszy, ale może to być tylko chwilowe, bo im lepsze drogi, tym więcej ludzi przesiada się z komunikacji miejskiej do samochodów i za moment sytuacja może być taka sama jak teraz. Potrzeba inwestycji w tramwaje i pociągi, a dopiero później w drogi, bo inaczej staniemy przed tymi samymi problemami co USA.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/05/21 17:50 #44391

 • byTOMEK
 • byTOMEK Avatar
 • Gość
 • Gość

LESZEK napisał: Już dzisiaj możemy odblokować centrum. Ale czy władzom miasta na tym zależy? Wątpię.

To Pogoda. 500 - 600m od tego miejsca jest wjazd na obwodnicę ( al. JPII). Czy jest jakiś drogowskaz? Nie! Z uporem maniaka kieruje się ruch tranzytowy do centrum miasta!

1. Jak chciałbyś oznaczyć obwodnicę? Strzałeczka "
> Obwodnica"?
2. W jaki sposób chciałbyś poprowadzić ruch do Wrocławia przez al. JPII? Celna nie dość, że jest wiecznie zakorkowana, to jeszcze notorycznie występują tam szkody górnicze, przez co co chwilę jest zamykana. Póki nie zostanie oddany III odcinek obwodnicy, nie ma mowy o kierowaniu ruchu z pominięciem Śródmieścia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/05/21 19:55 #44394

 • xaxaraxa
 • xaxaraxa Avatar
 • Gość
 • Gość
Jestem zdania, że ruch w kierunku Tarnowskich Gór i Poznania powinien być na Pogodzie skierowany na obwodnicę,odciążyło by to nie tylko centrum ale też zakorkowaną w godzinach szczytu ulicę Strzelców Bytomskich od M1 do Suchej Góry.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/05/21 21:19 #44395Przeciez od strony Katowic ruch na Poznań i Wrocław kierowany jest przez JPII. Jesli jedzie ktoś od strony Gliwic, to nie musi wjeżdżać do centrum. Chyba, że ktoś się zabłąka i przyjedzie od Świnów lub Rudy, to i owszem transit powinien kierować na JPII. Z kolei tu ulica też jest wąska.

Dlatego jedynym wyjściem dla ruchu ciężarowego jest obwodnica południowa ;)

Zresztą dużo się mysli na temat wybudowania małej obwodnicy Bytomia. Przedłużenie Powstańców Sl, nowa droga równoległa do Odrzańskiej, skrzyzowanie z Strzelców i połączenie z Łuzycką.
Ruch był by prowadzony przez Witczaka do Sandomierskiej i dalej w kierunku Strzelec Opolskich i Gliwic, bo w kerunku Wroclawia ruch wyprowadzi A1 do A4. Oczywiście poza transportem ciężkim poniżej 12 ton.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/05/23 09:18 #44461

Mzdim ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy ul. Stolarzowickiej od Pl. Szpitalnego do skrzyżowania Nowa/Felińskiego.
Oto szczegóły. :)
Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Stolarzowickiej – etap II – odcinek od skrzyżowania ulic Stolarzowicka – Nowa - Felińskiego do pl. Szpitalnego”.


I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy Stolarzowickiej – etap II – odcinek od skrzyżowania ulic Stolarzowicka – Nowa - Felińskiego do pl. Szpitalnego.

I etap zamówienia polega na opracowaniu koncepcji rozwiązania w planie przebudowy ulicy uwzględniającego:
1. zaprojektowanie jednolitej szerokości jezdni 6,50 m na całej długości opracowania,
z niezbędnymi poszerzeniami na łukach poziomych drogi,
2. korektę łuków krawężników do normatywnych na włączeniach bocznych ulic,
3. przebudowę skrzyżowania ulicy Stolarzowickiej z ulicą Bławatkową oraz dojazdem do zabudowy mieszkaniowej, z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu na ulicy Stolarzowickiej,
4. przebudowę zatoki autobusowej poza skrzyżowanie wzdłuż ulicy Stolarzowickiej oraz budowę skośnych stanowisk parkingowych przy pawilonach handlowych , na odcinku od ul. Bławatkowej do ulicy Barlickiego,
5. przebudowę ulicy Bławatkowej na odcinku od ulicy Stolarzowickiej do bocznej ulicy dojazdowej do zabudowy ( na dł. ok. 80 m), z przebudową zatoki autobusowej do normatywnych parametrów, zawężeniem jezdni do szer. 4,50 m, budową zatoki parkingowej dla poj. TAXI oraz budową chodnika po stronie pawilonów handlowych,
6. przebudową skrzyżowania ulic Zjednoczenia – Stolarzowicka jako mini rondo
z przejezdną wyspą lub skanalizowaniem wlotu podporządkowanego poprzez zaprojektowanie wysepki dzielącej kierunki ruchu,
7. zaprojektowanie ścieżek rowerowych wzdłuż całej długości opracowania
( uwzględniając oczywiście możliwości terenowe) o szerokościach : jednokierunkowa nie mniej niż 1,5 m, dwukierunkowa nie mniej niż 2,0 m,
8. zaprojektowanie chodników,
9. zaprojektowanie zatok parkingowych o szer. 2,5 m (po uwzględnieniu chodników
i ścieżek rowerowych).

II etap zamówienia polega na opracowaniu projektu wykonawczego lub budowlanego ,
z uwzględnieniem rozwiązań zaprojektowanych w opracowanej koncepcji. II etap zamówienia zostaje podzielony na 4 podetapy , dla każdego z etapów należy opracować osobną dokumentację projektową, osobny przedmiar robót i osobny kosztorys. Należy do wymiarowania elementów geometrycznych przyjąć następujące założenia:
1. klasa techniczna ulicy Stolarzowickiej Z 1 / 2 , prędkość dopuszczalna 50/60 km/h, prędkość projektowa 40 km/h,
2. klasa techniczna ulicy Bławatkowej L 1 / 2 , prędkość dopuszczalna 50/60 km/h, prędkość projektowa 30 km/h, szerokość jezdni 4,50 m (ruch jednokierunkowy).

Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych oraz wypisami z rejestru gruntów.

I podetap obejmuje odcinek od skrzyżowania ulic Felińskiego – Nowa – Stolarzowicka do wlotu w ulicę wewnętrzną przy budynkach nr Stolarzowicka 49 – 48.
Dla tego podetapu należy wykonać :
1. projekt wykonawczy remontu nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami, konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach jak dla kategorii ruchu KR 5, na pozostałej części jezdni projekt remontu istniejącej warstwy ścieralnej i wiążącej z odpowiedni wyprofilowaniem spadków poprzecznych i podłużnych,
2. projekt wykonawczy remontu istniejących chodników, zjazdów z drogi,
3. projekt wykonawczy odwodnienia jezdni,
4. projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz projekt docelowej (stałej) organizacji, projekty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1, 2 , 3, 4 (jt. Dz. U. z dn. 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.);
5. przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jt. Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072z późń. zm.),
6. kosztorys inwestorski.

II podetap obejmuje odcinek od wlotu w ulicę wewnętrzną przy budynkach nr Stolarzowicka 49 – 48 do skrzyżowania ulic Stolarzowicka – Barlickiego.
Dla tego podetapu należy wykonać :
1. projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic Bławatkowa – Stolarzowicka wraz z przebudową ulicy Bławatkowej na długości ok. 80m,
z zwężeniem jezdni do 4,50 m, z budową zatoki autobusowej w ulicy Stolarzowickiej, przebudową zatoki autobusowej w ulicy Bławatkowej, budową zatok parkingowych wzdłuż ulicy Stolarzowickiej i Bławatkowej, przebudową lub budową nowych odcinków chodników,
2. projekt budowlany i projekt wykonawczy odwodnienia jezdni,
3. projekt budowlany i projekt wykonawczy przekładek lub zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie,
4. projekt budowlany i projekt wykonawczy przekładki lub budowy oświetlenia ucznego,
5. projekt wykonawczy renowacji istniejącego zieleńca wraz z chodnikami, znajdującego się pomiędzy targowiskiem, ulicą Stolarzowicką, ulicą Felińskiego
z uwzględnieniem chodnika wzdłuż ulicy Stolarzowickiej od zaprojektowanej zatoki parkingowej do ulicy Felińskiego, przy czym zaleca się oddzielić chodnik od ulicy Stolarzowickiej pasem zieleni o szer. ok. 3,0 m
6. projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz projekt docelowej (stałej) organizacji, projekty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1, 2 , 3, 4 (jt. Dz. U. z dn. 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.);
7. przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jt. Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072z późń. zm.),
8. kosztorys inwestorski.

Dla tego podetapu należy przygotować kompletną dokumentację w celu złożenia wniosku
o uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego przedmiotowe skrzyżowanie nie ma potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

III podetap obejmuje odcinek od skrzyżowania ulic Stolarzowicka – Barlickiego do skrzyżowania z ulicą Kasztanową.
Dla tego podetapu należy wykonać :
1. projekt wykonawczy remontu nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami, konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach jak dla kategorii ruchu KR 5, na pozostałej części jezdni projekt remontu istniejącej warstwy ścieralnej i wiążącej z odpowiedni wyprofilowaniem spadków poprzecznych i podłużnych,
2. projekt wykonawczy remontu istniejących chodników, zjazdów z drogi,
3. projekt wykonawczy odwodnienia jezdni,
4. projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz projekt docelowej (stałej) organizacji, projekty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1, 2 , 3, 4 (jt. Dz. U. z dn. 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.);
5. przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jt. Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072z późń. zm.),
6. kosztorys inwestorski.

IV podetap obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do skrzyżowania ulicy Stolarzowickiej z pl. Szpitalnym i ulicą Jaskółczą (bez placu Szpitalnego).
Dla tego podetapu należy wykonać :
1. projekt wykonawczy remontu nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami, konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach jak dla kategorii ruchu KR 5, na pozostałej części jezdni projekt remontu istniejącej warstwy ścieralnej i wiążącej z odpowiedni wyprofilowaniem spadków poprzecznych i podłużnych,
2. projekt wykonawczy remontu istniejących chodników, zjazdów z drogi,
3. projekt wykonawczy odwodnienia jezdni,
4. projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz projekt docelowej (stałej) organizacji, projekty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1, 2 , 3, 4 (jt. Dz. U. z dn. 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.);
5. przedmiar robót wykonany zgodnie z Rozporządzenem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jt. Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072z późń. zm.),
6. kosztorys inwestorski.

Koncepcję należy przygotować w dwóch egzemplarzach, projekty wykonawcze i budowlane w 5 egzemplarzach, przedmiary robót w 5 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie
w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku CD.


Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2010r.
Wykonawca winien zaproponować min. 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane usługi liczonej od dnia zakończenia realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiotowa dokumentacja projektowa.

II. Wykonawca winien dołączyć do składanej oferty:
- wypełniony formularz ofertowy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby,
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z wpisem na listę Izby Inżynierów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby.

III. Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu ul. Smolenia 35, kod pocztowy 41-902, II piętro pok. nr 14 (Dział Zamówień Publicznych) w terminie do dnia 28.05.2010r. do godz. 15.00

IV. Osoby do kontaktu :
- w sprawach merytorycznych : Andrzej Prochotta tel. 32 3969 709
- w sprawach proceduralnych : Anna Demczuk tel. 32 39 69 716


http://www.mzdim.bytom.pl/

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/18 17:49 #45938

Sory za posty jeden pod drugim, ale to odrębne tematy ;) :zawstydzony2:


18-06-2010
Utrudnienia na drogach!

W związku z pracami remontowymi, prowadzonymi na terenie Bytomia, można się spodziewać w najbliższym czasie poważnych utrudnień w ruchu drogowym.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że od II połowy czerwca na ulicach Zygmunta Starego i Marii Skłodowskiej - Curie został wprowadzony jeden kierunek ruchu. Na ulicy Zygmunta Starego obowiązuje kierunek ruchu od ulicy Przemysłowej do ulicy Kazimierza Pułaskiego, zaś na ul. Marii Skłodowskiej - Curie obowiązuje kierunek ruchu od ul. Kazimierza Pułaskiego do ul. Przemysłowej.

Ponadto prace remontowe trwają na ulicach:

· Korfantego, gdzie od 10 maja został zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ulicy Korfantego pomiędzy ul. Katowicką i Krakowską. Dopuszcza się dojazd tylko do zabudowy mieszkaniowej. Objazdy prowadzone są ulicami: Katowicką do ulicy Głębokiej, a następnie ul. Krakowską. Powyższe utrudnienia drogowe spowodowane są przebudową kanalizacji i potrwają do 15 lipca;

· Stolarzowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Rokitnicką, gdzie nastąpiło wyłączenie z ruchu kołowego spowodowane przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Objazd do dzielnicy Stolarzowice prowadzony jest ulicami: Frenzla do granicy miasta Zabrze oraz ulicami Zabrza: Krakowską, Jordana do ul. Rokitnickiej. Przewidywany termin zakończenia robót na ul. Stolarzowickiej określa się na 25 czerwca;

· Gombrowicza, gdzie w związku z nadal prowadzonymi pracami związanymi z programem "Poprawy gospodarki wodno - ściekowej" przedłuża się termin zamknięcia drogi dla ruchu kołowego do 30 czerwca.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu planuje w najbliższych dniach remonty na ulicach: Chorzowskiej na wysokości ul. Arki Bożka w kierunku na centrum, Miarki (prawy pas ruchu w kierunku na Chorzów na odcinku od ul. Rostka do ul. Dojazd), Konstytucji za wiaduktem w kierunku na Zabrze, Gombrowicza, Brzezińskiej na odcinku od ul. Rodziewiczówny do ul. Królowej Jadwigi, Godulskiej, Fitelberga, Odrzańskiej, Stolarzowickiej, Rokitnickiej oraz Hlonda.

Obecnie wykonano remonty na ulicach: Chorzowskiej w kierunku na Chorzów za stacją paliw, Ostatniej, Nickla oraz dokonano remontów chodników przy ulicach: Zabrzańskiej, Piekarskiej, Orląt Lwowskich, Harcerskiej, Partyzantów, Dzierżonia, Kołłątaja, Niemcewicza i Zakątek.

Zobacz mapę utrudnień drogowych


Fragment jezdni vis a vis byłej huty Bobrek jest w strasznym stanie, dlatego ta decyzja bardzo cieszy :)
http://www.bytom.pl/pl/10/1276777537/4

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/18 18:15 #45939

 • verdun
 • verdun Avatar
 • Gość
 • Gość
Na Fitelberga ekipa pracuje już od 2 tygodni

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/18 18:17 #45940

 • kalashnikov
 • kalashnikov Avatar
 • Gość
 • Gość
a tą rure co wisi nad jezdnią to ściagną czy nie ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/18 23:13 #45956

kris_61 czemu wklejasz caly opis przedmiotu zamowienia?
Nie wystarczylby link?

I faktycznie - dzis jechalem Miarki i prawy pas zaraz za Moniuszki / Rostka jest zdarty z asfaltu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/18 23:56 #45965

olowpb napisał: kris_61 czemu wklejasz caly opis przedmiotu zamowienia?
Nie wystarczylby link?

Podawanie linków do bytomskiego BIP-u mija się z celem, gdyż jest w taki sposób skonstruowany, że wszelkie hiperłącza przenoszą na stronę główną, a nie do właściwego dokumentu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/19 10:37 #45968

olowpb napisał: kris_61 czemu wklejasz caly opis przedmiotu zamowienia?
Nie wystarczylby link?


Tak, jak wyjasnił Mephir link najczęściej nie odprowadza do żądanego tematu, zaś z drugiej strony po kilku tygodniach link nie działa, bo już nie będzie aktualny.
Natomiast cytat zostaje - jako dowód (histria) w sprawie ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/19 11:17 #45972

Szanowni forumowicze, czy któryś z Was wie, co tak na prawdę dzieje się na skrzyżowaniu Korfantego Piłsudskiego (ale nazwy skrzyżowali!) ?

Od kilku tygodni, a może i miesięcy widać tam wyrąbaną dziurę. Wczoraj przechodziłem tamtędy około godziny 17:00 i nie było przy pracy żadnego robotnika. Zresztą jak tylko pamiętam, przechodząc tamtędy nie widziałem przy pracy żadnego robotnika. Dziura została wykopana, przejścia dla pieszych nie ma, ulica zwężona jest.

Ten remont utrudnia poruszanie się w tamtym obszarze miasta. Rozumiem, że w interesie nas wszystkich jest, by się jak najszybciej zakończył. Dlaczego więc, trwa on tak długo i czemu robotnicy pracują przy nim na pół gwizdka (o ile w ogóle pracują)?

Co przeszkadza sprężyć robotników na kilka zmian i zakończyć remont?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/19 11:22 #45975

 • byTOMEK
 • byTOMEK Avatar
 • Gość
 • Gość

Ratnik napisał: Co przeszkadza sprężyć robotników na kilka zmian i zakończyć remont?

Pieniądze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Remonty, naprawy i budowa dróg i chodników 2010/06/19 13:34 #45979

Dalej nie wiem, kto nazwał to metodą bezwykopową - wszystko jest porozwalane, asfalt ściągnięty na całej długości terenu objętego remontem, jak wyżej wspominano robotników w ogóle tam nie widać...albo robi się coś porządnie albo w ogóle.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.