Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo – usługowo-produkcyjnego

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo – usługowo-produkcyjnego 2019/09/30 13:48 #186589

Od wielu lat Mostostal Zabrze próbował sprzedać 24 hektarową działkę położona przy ul. Strzelców Bytomskich naprzeciwko M1 Bytom. W lutym obecnego roku Firma podpisała przedwstępną umowę na sprzedaż tej działki.

Mostostal Zabrze podpisał przedwstępną umowę sprzedaży 24,7-hektarowej działki w Bytomiu - podała spółka w komunikacie. Cena sprzedaży ma być równowartością około 30 proc. kapitałów własnych Mostostalu Zabrze na koniec 2018 roku, czyli ok. 25,4 mln zł.
W raporcie nie ujawniono, kim jest potencjalny kupujący. Podano jedynie, że jest to "podmiot zewnętrzny".

www.bankier.pl/wiadomosc/Mostostal-Zabrz...Bytomiu-7642047.html

Z kolei na stronie UM w Bytomiu pokazało się takie ogłoszenie: bip.um.bytom.pl/bip/;jsessionid=09AB9795...626915F83FC4C0902BB6

ZSE.6220.8.2019

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

1) wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZSE.6220.8.2019 z dnia 20 września 2019 r. orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

Budowie i eksploatacji zespołu magazynowo – usługowo -produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno – administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 74/53, 81/4, 83/4, 84/4, 85/4 oraz na części działki 82/4 w m. Bytom, obręb Bytom, woj. Śląskie

2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), jako organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Inżynierii Środowiska, pokój nr 340 - II piętro, w godzinach pracy urzędu (tel.: 32 2 836 340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500.
Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 26 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (14 dni).

Czyżby coś w końcu zaczęło się dziać w tej materii?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo – usługowo-produkcyjnego 2021/01/15 18:33 #194097

14 Stycznia 2021
Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 3 grudnia 2020 r., uzupełniony w dniu 23 grudnia 2021 r., przedłożony przez Panią Katarzynę Garczarczyk, działającą pod firmą EBD-Development Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 98A, 41-914 Bytom - Pełnomocnika inwestora, tj. MLP Bieruń I Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. 3-go Maja 8, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą”,

planowanego do realizacji na terenie nieruchomości o nr ew. 814/52, 2730, 3078/58, 3079/58, 3080/58, 3081/58, 3082/58, 3083/58, 3084/58, 3085/58, 3086/58, 3087/58, 3088/58, 3089/58, 3090/58, 3091/58, 3092/58, 3093/58, 3094/58, 3095/58, 3096/58, 3097/58, 3098/58, 3099/58, 3100/58, 3101/58, 3102/58, 3103/58, 3104/58, przy ul. Węglowej w Bytomiu.

Rodzaj przedsięwzięcia:
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj:
- § 3 ust. 1 pkt 37 - instalacje do naziemnego magazynowania:
a) ropy naftowej,
b) produktów naftowych,
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia
nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,
d) gazów łatwopalnych,
e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d
- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;
- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;
- § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b - garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia (wnioskodawca):
MLP Bieruń I Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 9, 05-800 Pruszków

Pełnomocnik:
p. Katarzyna Garczarczyk
EBD-Development Sp. z o.o.
Ul. Strzelców Bytomskich 98A, 41-914 Bytom

Przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie:
Obręb Bytom,
Ark. mapy 1, działki o nr ew. 814/52, 2730, 3078/58, 3079/58, 3080/58, 3081/58, 3082/58, 3083/58, 3084/58, 3085/58, 3086/58, 3087/58, 3088/58, 3089/58, 3090/58, 3091/58, 3092/58, 3093/58, 3094/58, 3095/58, 3096/58, 3097/58, 3098/58, 3099/58, 3100/58, 3101/58, 3102/58, 3103/58, 3104/58.

Przewidywany obszar, na który oddziaływać będzie realizowane przedsięwzięcie:
Obręb Bytom,
Ark. mapy 1, działki o nr ew. 2733; 1000/42; 1001/65; 1005/65; 1023/55; 1027/51;1031/49; 1035/48; 1039/47; 1048/43; 1052/41; 1056/40; 1060/39; 1064/38; 1068/36; 1072/35; 1129/27; 1227/60; 1228/58; 1229/54; 1230/54; 1250/14; 1253/14; 1254/14; 1259/29; 1261/53; 1262/53; 1273/69; 1327/155; 1415/46; 1440/69; 2449/58; 2450/58; 2637/14; 2712/14; 2724/9; 2725/9; 2758/60; 2760/60; 2762/65; 2764/69; 2765/69; 2766/73; 2767/73; 2768/77; 2769/77; 2770/80; 2793/70; 2795/70; 2797/73; 2798/73; 2799/73; 2801/73; 2872/14; 2873/14; 2881/46; 2882/46; 2883/29; 2884/29; 2885/14; 2886/14; 2887/14; 2888/14; 2889/14; 2891/27; 2898/14; 2902/14; 2903/14; 2904/58; 2914/89; 2917/89; 2920/27; 2921/27; 3022/14; 3027/27; 3049/23; 3050/23; 761/24; 810/49; 813/51; 830/60; 831/60; 834/62; 835/62; 846/66; 847/66; 849/67; 852/69; 896/13; 898/14; 900/36; 935/67; 936/67; 937/67; 947/21; 948/32; 979/30; 981/47; 988/25; 989/47; 990/58;
Obręb Miechowice,
Ark mapy 6, działki o nr ew. 1538/278; 1541/278; 2321/279; 4071/250; 4075/266; 4077/267; 4365/279; 4429/279; 4440/265; 4442/265; 4445/267; 4448/268

Charakterystyka przedsięwzięcia:
Planowane do realizacji przedsięwzięcie zakłada budowę zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczami biurowo-socjalnymi.Obiekty wyposażone będą także w zespół pomieszczeń technicznych, obsługujących budynki. Kompleks zlokalizowany będzie na terenie o łącznej powierzchni 26,4 ha.

Docelowo obiekty wykorzystywane będą jako magazyny wysokiego składowaniapod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej z hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych (chłodnie, mroźnie), wyłącznie w szczelnych opakowaniach, a także w części jako zakład produkcji lekkiej (montaż) o niewielkim oddziaływaniu na środowisko i otoczenie. Zakłada się możliwość wynajęcia fragmentu hali lub całości hali klientowi zajmującemu się sprzedażą farmaceutyków. W takiej sytuacji w danej przestrzeni obiektu mogą pojawić się wydzielone przestrzenie przeznaczone pod stosowane w halach urządzenia chłodnicze.

Obsługa zatowarowaniaiwytowarowania odbywać będzie się przy pomocy wózków widłowych elektrycznych, żelowych bezobsługowych lub wózków ręcznych.Przewiduje się wykonanie stanowisk ładowania wózków widłowych nowego typuz akumulatorami „bezobsługowymi". Planuje się wydzielenie stanowisk do ładowania wózków z akumulatorami kwasowymi.

W związku z planowanym uruchomieniem części produkcyjnej w przedmiotowych halach,realizowane będą procesy nieoddziaływające na środowisko tj. montaż gotowych komponentóww całe układy, np. składanie liczników samochodowych, podzespołów elektronicznych. Procesprodukcyjny będzie realizowany w oparciu o proste narzędzia np. wiertarki, młotki, obcęgi, czy stółnarzędziowy. Zakłada się także montaż regałów do przechowywania artykułów na paletach. Bierze siępod uwagę również używanie maszyny myjącej posadzki, a także warsztaty naprawcze dodrobnych napraw występujących w hali urządzeń. Mogą pojawić się maszyny do foliowania,ewentualnie belownica do kompaktowania odpadów kartonowych.

Poza zespołem produkcyjno-magazynowo-usługowym planujesię wykonanie dodatkowej infrastruktury w postaci: wartowni, zbiornika przeciwpożarowego, pompowni (używanej wyłącznie w razie ewentualnego pożaru), układu drogowego wraz ze zjazdem, placów, parkingów, ogrodzenia z bramami, wiaty na rowery. Ponadto budowa zakłada wykonanie instalacji zewnętrznych, tj.: sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć elektroenergetycznąi gazową.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w pompowni pożarowej, planuje się równieżzlokalizowanie zbiorników do magazynowania oleju napędowego do pomp diesla, o pojemności do 2000 l(max. 2 szt.). Ponadto, w przypadku braku możliwości przyłączenia instalacji do sieci gazowej lub niewystarczających zasobów sieci, na terenie inwestycji zainstalowane zostaną naziemne zbiornikina gaz LPG/LNG/CNG o łącznej pojemności do 300 m3.

Drogi wewnętrzne zapewnią dojazd do miejsc parkingowych oraz doków załadowczych oraz spełnią wymogi dróg pożarowych.

Zakład funkcjonować będzie przez 7 dni w tygodniu, w systemie ciągłym,
3-zmianowym (24 h/dobę). Przewidywane docelowe zatrudnienie w obiektach wyniesie ok. 1860 pracowników - 1500 pracowników fizycznych i 360 pracowników biurowych.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom. Działki, na których planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowane są na terenie porośniętym zielenią nieurządzoną.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuje się, że w terminie do 7 dni, po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia publicznego ogłoszenia,strony postępowaniamogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 - Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, p. 340 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.00,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. (32) 283-63-40.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2021 r.

www.bytom.pl/dla-mieszkanca/ogloszenia/O...Srodowiska/idn:34252

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo – usługowo-produkcyjnego 2021/01/17 11:14 #194100

Kris Beskidzki napisał: Czyżby coś w końcu zaczęło się dziać w tej materii?

Ja bym do tego podchodził na spokojnie.
Decyzja o środow. uwarunkow. jest uzyskiwana przez decyzją o pozwoleniu na budowę.
Niemniej to że inwestor uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę nie zawsze jest tożsame z rozpoczęciem budowy na danym terenie.
Ale fajnie by było jakby zaczęły tam powstawać obiekty.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo – usługowo-produkcyjnego 2021/01/30 21:11 #194196

to są chyba w miarę normalne warunki jeśli chodzi o stawianie hal produkcyjno-przemysłowych. Jak wiemy takie hale są wynajmowane przedsiębiorcom ale do chwili wynajmu nikt dokładnie nie wie kto może się stać kontrahentem. Z tego powodu poszerza się grono firm, które będą mogły realizować swoje inwestycje na tym terenie. Zatrudnienie łączne ponad 1800 osób to naprawdę bardzo dużo na dotychczasowe inwestycje w Bytomiu. Nie mniej trzeba wziąć pod uwagę, że to są plany, a nie realne zatrudnienie w tych firmach, które zgodzą się tam inwestować.

w sieci widać, że MLP posiada podobne magazyny w Pruszkowie, Gliwicach i Bieruniu, a każdy z tych kompleksów zrzeszony jest pod spółką z o.o. o nazwie tego miasta, gdzie inwestycje są realizowane.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
Moderatorzy: Ghost


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.

Media społecznościowe

Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone