Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMAT: 100 mln. oddam w dobre ręce!

100 mln. oddam w dobre ręce! 2014/09/26 00:26 #149257

Na stronie wspolnota.org.pl jest udostępniony "Raport - Podsumowanie kadencji 2010-2014". Autorzy raportu stworzyli na podstawie danych z ostatnich 4 lat ranking 2479 gmin, który ma obrazować co zmieniło się w sytuacji danej gminy w czasie ostatniej kadencji. Wszystkim zainteresowanym polecam lekturę. www.curulis.pl/O_firmie/Raporty_badawcze.html oraz inne raporty www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Ja tylko podam, że na 2479 gmin Bytom został sklasyfikowany na miejscu 2305. Dla przykładu, Wałbrzych na 1275 miejscu a Radzionków na 1779.

Na ostaniej sesji usłyszałem również, że nasza wspaniała Strategia Rozwoju Miasta obiera się de facto na założeniu, że Bytom pozyksa nie tylko 105 mln.euro. w ramach OSI ale również kolejne kilkadziesiąt milionów euro z ZIT-u , RPO czy Kontraktu terytorialnego ( www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozw...rony/Zasady_ZIT.aspx ). Padło nawet wstępne wyliczenie, że na wkłąd włąsny miasto przewiduje, że potrzebować będzie ponad 170 mln. zł. Oczywiście nie raczono zauważyć, że mowa tu wyłąćznie o kwotach kwalifikowanych!
Pytanie skąd weźmiemy środki na koszty nie kwalifikowanew, które występują przy każdej inwestycji, a które mogą wynosić od kilku do kilkunastu % wartości inwestycji?

Również nie było odpowiedzi, co zrobi miasto w przypadku gdyby Kompania zdecydowała się na sprzedaż kopalnii Centrum-Bobrek? Jak ewentualna restrukturyzacja wpływnie na finanse gminy?

Najciekawsza była jednak informacja, że my już mamy plany na co wydać owe środki! Okazuje się, że inwestycjami, które staną się impulsami dla bytomskiej gospodarki, i odmienią los miasta będą m.in.:
- inwestycje w domy starców (już nawet domyślam się kto będzie beneficjentem),
- budowa kompleksu sportowego prezydenta Bartyli (wycenionego na chyba 63 mln. zł.),
- budowa/remont innego stadionu za 10 mln. zł.,
- rewitalizacja wybranych kamienic (które będą ponoś poza wpływami eksploatacji górniczej),
- współfinansowanie inwestycji w szpitalu , .... ale nie miejskim,
....
Naprawdę ciekawe są te plany operacyjne do naszej Strategii.

Gdzie indziej wyczytałem, że Toruń wśród miast wojewódzkich jest na pierwszym miejscu pod względem zadłużenia do dochodu [na koniec tego roku zadłużenie wyniesie około 960 mln zł], Jak tłumaczy skarbnik Torunia, po pierwsze, miasto nie ma kłopotów z jego obsługą, po drugie, nie przejedli tych pieniędzy, tylko zrealizowali inwestycje, które będą służyć mieszkańcom przez wiele lat. Miasto nie ma kredytów krótszych niż 15-letnie. Większość długu została zaciągnięta w EBI na 26 lat. To powoduje, że miasto wypracowuje nadwyżkę operacyjną. Dalej twierdzi, że "Gdybyśmy się uparli, w ciągu ośmiu lat moglibyśmy spłacić całość długu, oczywiście rezygnując z inwestycji. Oczywiście tego nie zrobimy, bo mamy przed sobą nową perspektywę unijną. Toruń zamierza obficie czerpać z tego źródła i policzyli, że do 2022 r. mogliby zrealizować projekty za 3,2 mld zł przy założeniu, że 85 proc. refinansuje Bruksela." pulsbiznesu.pb.pl/3866217,99947,licznik-...nalnego-dlugu-stanal

Jeżeli ma się nadwyżkę operacyjną! Bytom jej nie ma!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

100 mln. oddam w dobre ręce! 2014/09/26 13:25 #149266

Robert Białas napisał: Naprawdę ciekawe są te plany operacyjne do naszej Strategii [/b]


Odnośnie strategii. W tym wspaniałym dokumencie zupełnym novum jest zastosowanie podejścia zintegrowanego. Oznacza to wzajemne powiązanie celów strategicznych i kierunków działań, co ma prowadzić do efektu synergii. Z założenia wsparcie powinny otrzymywać tylko te projekty które realizują jednocześnie kilka z kierunków działań i oddziaływają na osiągniecie więcej niż jednego celu strategicznego. Niestety, przez ostatnie lata jesteśmy nauczeni myślenia sektorowego. Jak droga to transport, jak oczyszczalnia ścieków to środowisko. Musimy podjąć wysiłek i pokazać w jaki sposób budowa drogi wpływa na sprawy społeczne, gospodarcze czy środowiskowe. Konsekwencją jest zmiana przedmiotu dyskusji z przewagi projektu drogowego nad środowiskowym na oddziaływanie tych projektów na inne sfery życia i ich komplementarność. Np. budowa BeCeTki wraz z przebudową pl. Wolskiego determinują powodzenie rewitalizacji śródmieścia Bytomia, bo możliwe będzie znaczne ograniczenie ruchu samochodowego. Tak to działa w większości krajów Europy zachodniej. My kierowaliśmy się narzędziem stworzonym w Szwajcarskim Bernie. Dla zainteresowanych link z opisem narzędzia Berne Sustainabillity Compass: www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/ueb...aden_08_englisch.pdf Tak więc bezprzedmiotowa jest dyskusja o zapisie konkretnego kierunku działania, bo strategię należy odczytywać całościowo, jako sieć powiązanych ze sobą celów strategicznych i kierunków działań. Nie widzę więc podstaw dla zaprzeczania takiej filozofii podejścia do rozwoju.

Sytuacja finansowa miasta nie zwalnia z obowiązku przygotowania rozwiązań wprowadzających miasto na pozytywną ścieżkę rozwoju i wzmacniających jego prężność. To raczej zaproponowane rozwiązania wymuszają zmianę w planowaniu budżetowym. Zaproponowane w strategii rozwiązania wdrożeniowe wprowadzają do samorządu nową jakość w zarządzaniu rozwojem. U ich podstaw leży koncentracja na tych projektach które w sposób najpełniejszy realizują jej założenia, czego głównym efektem będzie zapobieżenie rozproszeniu ograniczonych środków budżetowych na rzeczy o małym znaczeniu dla rozwoju miasta. Selekcja projektów odbywać się będzie przy pomocy kryteriów zaproponowanych w dokumencie, w oparciu o rozwiązanie informatyczne, które docelowo ma stać się integralną częścią systemu planowania budżetu na kolejne lata.

Podobnie, strategia rozwoju nie jest dokumentem prowadzenia polityki względem jednego sektora, w tym przypadku górniczego. Patrząc w przyszłość miasta wzięto oczywiście pod uwagę perspektywy rozwoju tego sektora w Bytomiu. Jeszcze raz podkreślę, że strategia rozwoju jest pewną filozofią działania, jaka ma nasz zaprowadzić do określonego miejsca w przyszłości. Nie jest to krótko okresowy plan działania, polityka wobec jakiegokolwiek sektora czy program wyborczy.

W związku z tym, że obecnie sektor górnictwa jest destymulantą rozwoju miasta oraz że istnieje świadomość wcześniejszej czy późniejszej likwidacji ostatniego zakładu górniczego, na poziomie strategii przyjęto, że jedynie uniezależnienie się od tego sektora pozwoli na dalsze funkcjonowanie miasta w sferze gospodarczej. Dlatego w strategii taki nacisk położony jest na rozwój przedsiębiorczości – zarówno w sferze sieciowania i rozwoju działalności już istniejących jak i przyciąganiu nowych działalności (uzbrajanie terenów, tworzenie stref aktywności gospodarczej itp.). Ostatnie dwadzieścia lat pokazało, jak można załatwić bazę ekonomiczną miasta. To tak jakby z dużego tortu wycięto ¾ a z pozostałej części uformowano nowy tort, znacznie mniejszy. To praprzyczyna kurczenia się miasta pod względem społecznym. Tylko powiększenie pojemności tortu przez wsparcie i z udziałem przedsiębiorców pozwoli zwiększyć prężność miasta na czynniki od niego niezależne (jak np. zamknięcie kopalni). Dlatego przedsiębiorczości oraz włączeniu osób bezrobotnych i zależnych poświęcono tyle miejsca w strategii.

Odnośnie finansowania. Nie rozumiem zdziwienia, że większość działań ma być współfinansowana ze środków unijnych, skoro mamy je dostać w trybie bezkonkursowym (OSI, ZIT, kontrakt terytorialny). Skoro finansują pożądane przez nas działania, to chyba oczywiste. Dyskusyjne są pewne warunki ich wykorzystania i to się odbywa (o czym na końcu wpisu). Natomiast pomijane są notorycznie założenia, że strategia nie będzie wdrażana tylko i wyłącznie przez gminę. Przecież na terenie miasta działalność prowadzą też inne podmioty niż miasto, które również realizują strategię. Np. w Gliwicach strategia finansowana jest przez 60% ze środków miasta a w pozostałych przez inne podmioty, w tym prywatne. Np. projekty realizowane i planowane do realizacji przez Tramwaje Śląskie jak najbardziej realizują założenia strategii w zakresie transportu niskoemisyjnego i rewitalizacji przestrzeni miejskich w Bytomiu.

To, co prezentowali niektórzy radni podczas sesji jako propozycje projektów do strategii jest wersją roboczą, mającą na celu poprzez różne propozycje projektów wskazania pożądanej alokacji w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych (w tym przypadku z podziałem alokacji 95% EFRR i 5% EFS – projekty społeczne będą mogły uzyskać dofinansowanie z innych instrumentów takich jak ZIT, systemowe czy konkursy). Tak więc nawet jeżeli pojawił się tam kompleks sportowy, to nie oznacza, że uzyska on dofinansowanie. Oznacza to natomiast, że te środki będą do wykorzystania w ramach priorytetu inwestycyjnego rewitalizacja, bo w takim go zapisano. Zatem debata na temat strategii przerodziła się niepotrzebnie w debatę nad materiałem roboczym, nie poprzedzonym żadnym wprowadzeniem. Dlatego cytowanie wyrwanych z kontekstu projektów nie ma najmniejszego sensu. Nie ma tam mowy o domach starców, tylko o domach pomocy społecznej. Istnieje wiele osób, które nie mogą podjąć pracy, bo opiekują się tak zwanymi osobami zależnymi. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci w wieku żłobkowym, jak i osób opiekujących się ludźmi niedołężnymi. W wyniku szumu komunikacyjnego społeczność jest wprowadzana w błąd. Poza tym w ramach OSI projekty tworzą powiązane ze sobą wiązki – projekty są wzajemnie komplementarne. Bez pokazania tej komplementarności dyskusja o pojedynczych projektach jest bezprzedmiotowa. Zresztą w lutym 2014 roku odbyło się spotkanie, na którym prezentowano zasady wykorzystania środków OSI i pierwsze propozycja zagospodarowania tych środków. Prezentacja z tego spotkania jest dostępna na miejskiej stronie internetowej: www.bytom.pl/plik/1073,osi-prezentacja-pdf .

Podstawą wdrażania OSI jest Program Kompleksowej Rewitalizacji Bytomia, który jest w trakcie opracowywania. Musi on być zgodny z wytycznymi wynikającymi z założeń do Narodowego Programu Rewitalizacji oraz wytycznymi dla RPO WŚL w zakresie programów rewitalizacji. Oba dokumenty nie są jeszcze gotowe, dlatego dyskusja na temat OSI dotyczy głównie alokacji, tj. jaki podział alokacji – 55%EFRR i 45%EFS czy 95%EFRR i 5%EFS oraz jej struktury – w którym priorytecie inwestycyjnym ile środków. Nota bene nie da się określić wartości kosztów niekwalifikowanych, bo nie wiadomo dziś co kwalifikowane jest a co nie oraz nie znane są przepisy dot. pomocy publicznej. Nie ten etap planowania. Natomiast każdy może sobie sam wyliczyć dodając 10 lub 15% do szacowanej wartości wkładu własnego. W ramach OSI można korzystać z różnych priorytetów inwestycyjnych RPO WŚL, ale wiodącym musi Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne. Projekty społeczne realizowane z tej OP stanowić muszą uzasadnienie dla realizacji projektów inwestycyjnych z Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Zatem podstawowym kryterium dostępu do środków OSI jest łącznie interwencji społecznej z inwestycyjną. Dlatego w ramach OSI projekty koncentrują się wokół włączenia na rynek pracy osób bezrobotnych, zależnych i korzystających z pomocy społecznej z odnową przestrzeni wybranych obszarów miasta, w tym przede wszystkim śródmieścia. Co do samych projektów to debata publiczna dopiero przed nami. Odbędzie się na etapie prezentacji założeń programu rewitalizacji. Bytom, podobnie jak Wałbrzych i Łódź, będzie objęty pilotażem programu rewitalizacji, co przełoży się na środki z PO Pomoc Techniczna na zorganizowanie procesu realizacji projektów rewitalizacyjnych. A jest to proces niezwykle złożony, łączący różne działania różnych podmiotów. Ponadto zgodnie z projektami wytycznych do programów rewitalizacji przewiduje się uzupełnienie wkładów własnych dla wybranych projektów środkami krajowymi. Tak więc prace programowe są cały czas w toku.

Z upartością i za pomocą rzeczowych argumentów będę bronił tezy o słuszności założeń przyjętych w strategii. Mam nadzieję również, że ten wpis rzucił nieco światła na warunki w jakich powstają założenia wykorzystania środków w ramach OSI i innych instrumentów wparcia oraz warunki, jakie należy spełnić, by móc po te środki sięgnąć. Nie są to proste formuły i trzeba mieć tego świadomość. Wiele informacji na temat rozwoju oraz funduszy europejskich dostępnych jest w zakładce miasto/rozwój na stronie www.bytom.pl .

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

100 mln. oddam w dobre ręce! 2014/09/28 00:37 #149329

To wpisu Lucjana ustosunkuje się w poniedziałek, jak dostanę materiały nt fiszek. Powiem tylko tyle, że z założeniami dot. wyboru projektów do realizacji co do zasady się zgadzam. Ale o tym później.

Teraz chciałbym skomentować znaną już sprawę obniżenia kapitału BPK o prawie 29 mln. zł.
Podjęcie takiej decyzji przez prezydenta świadczy o fiasku pomysłu z kupnem i sprzedażą EC Szombierki.
Tak na zdrwoy rozsądek. Jaki prezes firmy zgodziłby się na sprzedaż miastu nieruchomości za 100 zł. gdy jednocześnie czyta w gazetach, że miasto ma nabywcę za 30 mln. zł.? Co jak co ale oni umieją liczyć pieniądze.
Skoro na zdrowy rozsądek była to lipa, to dlaczego RIO "uparło się" aby to przyjąć?
Myślę, że teraz, na początku października, RIO winno zażądać od prezydenta wyjaśnień nt sytuacji finansowej miasta. Zwłaszcza, że od podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału i wypłacie środków miastu, do jej realizacji upłynie na pewno więcej niż 3 miesiące!

Nadal więc pozostaje dziura. Skutkować to będzie kłopotem przy uchwalaniu budżetu na 2015 r. Zbilansować budżet można będzie - ale kosztem dużych cięć budżetowych. W przeciwnym wypadku nie da się uchwalić budżetu, no chyba , że tym razem władze będą nam wmawiać, że np. kupią za 1 zł. kopalnię a później ją odsprzedażą za np. 100 mln. zł.

Skoro budżet się nie "zamyka" to należy wprowadzić korekty lub wręcz program naprawczy!

Tymczasem władze miasta serwują nam niepotrzebne festyny i obchody, wydatki na muszlę koncertową, wyburzenie części widowni na stadionie, szopkę z ogłaszaniem, iż budowa stadionu już się rozpoczeła i będzie kosztować 50, 63, albo 80 mln.zł.
Przy okazji serwują nam odroczoną w czasie podwyższkę cen za wodę, bo gdy spółka "traci" 29 mln. i jednocześnie ma stratę na działalności gospodarczej, to jeżeli nie chce zbankrutować to MUSI podnieść opłaty za swoje usługi. W przypadku BPK jest to o tyle "łatwiejsze" , że jest monopolistą. Mieszkańcy nie mają innej alternatywy. A zawsze będzie można powiedzieć, że w innych miastach ceny wody są wyższe.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

100 mln. oddam w dobre ręce! 2014/09/29 10:52 #149357

Zachęcam to lektury wpisu H.Bonka z jego profilu na fb. Szkoda tylko, że w wyniku Referendum miasto zmarnowało 2 lata! Rzadką okazję do aktywnego i skutecznego wynegocjowania pakietu - programu pomocowego dla miasta, opartego na realnych potrzebach i szansach miasta. Szkoda, że nie zaangażowano w ten trudny proces inne miasta "górnicze", że nie stworzono koalicji miast wymagających wsparcia ze strony UE i rządu. A przecież taki program już w Polsce był przygotowany i wdrożony. To program dla Polski wschodniej. Jak zwykle małostkowość ludzi znowu doprowadziła do zmarnowania szansy.
www.facebook.com/henrykbonk?fref=nf i www.facebook.com/rbialas65

A jak się czyta taki wpis, to naprawdę lepiej niech te 100 mln. weźmie ktoś inny! Nasi na pewno to spie......
www.facebook.com/groups/279350172224800/...tif_t=group_activity

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

100 mln. oddam w dobre ręce! 2014/09/29 11:53 #149366

Bez bilansu otwarcia i to takiego bez "ściemy" jako Gmina dłużej nie pociągniemy. Nie ma co się łudzić, że decyzje które czekają aktualne czy też nowe władze miasta będą łatwe i przyjemne.Moim zdaniem, lepsza prawda niż trwanie w urojeniach, w naszym przypadku urojenia dotyczą ekonomii, a więc jest szansa na pozytywny koniec.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

100 mln. oddam w dobre ręce! 2014/09/30 09:56 #149427

Adrian. Król napisał: ... Nie ma co się łudzić, że decyzje które czekają aktualne czy też nowe władze miasta będą łatwe i przyjemne.Moim zdaniem, lepsza prawda niż trwanie w urojeniach, w naszym przypadku urojenia dotyczą ekonomii, a więc jest szansa na pozytywny koniec.


Z tym to napewno będzie problem. Dziś rano, na chwilę wpadło mi w ręce, ŻB. Na 3 stronie zamieszczona reklama (ogłoszenie wyborcze?) naszego eks-prezesa i prezydenta. I co?. Nagle okazuje się, że za pozyskane (?)500 mln. zł. (skąd ta kwota? Bo jak dla mnie 100 x 4,2 = 420) pan prezydent zrealizuje inwestycje za 1,2 mld. zł. Należałoby zawołać na całe gardło Hurra, hurra!

Pytanie kto wyłoży pozostałe 700 mln.? Inwestorzy w ramach PPP?
Założenie, że inwestorzy wyłożą 58% z łącznej kwoty 1,2 mld. w ramach PPP jest bałamutne i oznacza, że:
a) przejmą "władanie" nad wybudowanymi inwestycjami co najmniej na 15 a może 25 lat i będą z tego czerpać korzyści, tak by zainwestowane środki wrać z odsetkami i zaplanowanymi zyskami im się zwróciły. A to oznacza wyższe koszty dla użytkowników.
b) inwestycje w PPP są w Polsce z gruntu nastawione na zyski. Z tego powodu ograniczają się do takich przedsięwzięć jak płatne parkingi w centrach miast, płatne autostraty, budowa dworcó z galerią handlową, czy obiekty sportowo-handlowe. Słyszałem, że jeden szpital (klinika) również ma być wybudowany w ramach PPP.
Pytanie, które z tych inwestycji prezydent zamierza zrealizować w Bytomiu?

Nie chce mi się wierzyć by w ramach owej kwoty również remonty kamienic miałyby być zrealizowane w tej formule, gdyż jak powrzechnie wiadomo, w mieście jest wiele lokali do wynajęcia dla firm. Sporo widać również ogłoszeń o wynajęciu mieszkań. Dodatkowo, liczba mieszkańców będzie maleć a nie powiększać się, na co zwrócił uwagę dr Krzysztofik. Rynek zatem nie jest wzrostowy!
No i najważniejsze. Lucjan pisał tutaj, że z owych 420 mln. 40% ma iść na projekty miękkie. Czy one również będą w całości realizowane przez inwestorów?

Na koniec, skoro już padają takie kwoty, to gdzie jest lista planowanych inwestycji z szacunkowymi kwotami?
Jeżeli nie zostanie ona upubliczniona, to może warto rozważyć kwestię, czy przypadkiem pan prezydent nie wprowadza w błąd mieszkańców w ogłoszeniu prasowym?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
  • 2
  • 3
Moderatorzy: Robert Białas


bytomski logo pelen kolor betanajpopularniejszy serwis internetowy w mieście, posiadający największe forum dyskusyjne, a także kalendarium imprez, ogłoszenia drobne i wiele innych.