Władza się ukształtowała

Podczas posiedzenia II sesja Rady Miejskiej bytomscy radni wybrali składy miejskich komisji oraz zostali wyłonieni wiceprzewodniczący RM.

W poniedziałek 8 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej gdzie wybrano zastępców przewodniczącego RM. Wcześniej przewodniczącym RM został Andrzej Wężyk ze Wspólnego Bytomia. Został wybrany jednogłośnie. Odbyło się to podczas uroczystości (która odbyła się w Operze Śląskiej) powołania nowego składu Rady Miejskiej oraz zaprzysiężenia jej członków i prezydenta. Wcześniej informowaliśmy też, że na funkcję wiceprezydenta powołano Roberta Dederko, absolwenta Akademii Ekonomicznej, związanego wcześniej zawodowo z bankowością.

Teraz rada zagłosowała 8 grudnia i na funkcję zastępców zostali wybrani: Mariusz Janas z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Gajowiak z Bytomskiej Inicjatywy Społecznej oraz Andrzej Kostek z Platformy Obywatelskiej.

Ukształtowały się także komisje miejskie w których będą pracować radni. UM Podaje:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Michał Bieda
2. Piotr Bula
3. Mariusz Kurzątkowski
4. Michał Lewicki
5. Alfred Pyrk
6. Robert Rabus
7. Jakub Snochowski
8.michał Staniszewski
9. Tomasz Wac
10. Marek Wilk

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej są zadania zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli działalności Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.

Komisja Rewizyjna opiniuje:

 1. wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
 2. wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.


Komisja Regulaminowa Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Henryk Bonk
2. Piotr Bula
3. Michał Glatte
4. Andrzej Kostek
5. Tomasz Kupijaj
6. Mariusz Kurzątkowski
7. Michał Lewicki
8. Robert Rabus
9. Jakub Snochowski
10. Michał Staniszewski
11. Marek Wilk

 1. Przedmiotem działania Komisji Regulaminowej są przede wszystkim sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego w zakresie jego praw i obowiązków, opracowywanie i interpretacja Statutu Miasta, regulaminów organów Rady Miejskiej oraz proponowanie zmian w tych aktach.
 2. Przedmiotem działania Komisji Regulaminowej jest również sprawowanie funkcji zespołu, który przedstawia Radzie Miejskiej opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.


Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Michał bieda
2. Henryk Bonk
3. Krzysztof Gajowiak
4. Michał Glatte
5. Tomasz Kupijaj
6. Michal Lewicki
7. Michał Napierała
8. Joachim Nowak
9. Iwona Pakosz
10. Jakub Snochowski
11. Michał Staniszewski
12. Joanna Stępień

Przedmiotem działania Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta są sprawy:

 1. budżetu i gospodarki pozabudżetowej miasta,
 2. ładu przestrzennego, nadzoru budowlanego i gospodarki nieruchomościami,
 3. geodezji, kartografii i katastru,
 4. programów gospodarczych,
 5. podatków i opłat lokalnych,
 6. zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania i najmu składników mienia miasta,
 7. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
 8. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich,
 9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 10. promocji miasta.

Komisja Komunalna i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej w Bytomiu

1.Michał Bieda
2. Krzysztof Gajowiak
3. Michał Glatte
4. Andrzej Kostek
5. Mariusz Kurzątkowski
6. Tomasz Lewicki
7. Joachim Nowak
8. Piotr Patoń
9. Jakub Snochowski
10.Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
11.Tomasz Wac
12. Marek Wilk

Przedmiotem działania Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych są sprawy dotyczące:

 1. transportu, dróg publicznych, mostów, placów i oświetlenia ulicznego,
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
 3. działalności handlowej i usługowej, a w szczególności targowisk i hal targowych,
 4. zieleni komunalnej i zadrzewień,
 5. cmentarzy komunalnych,
 6. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 7. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 8. najmu lokali użytkowych,
 9. najmu lokali mieszkalnych,
 10. zobowiązań gminy wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Tomasz Kupijaj
2. Michał Lewicki
3. Michał Napierała
4. Joachim Nowak
5. Iwona Pakosz
6. Piotr Patoń
7. Alfred Pyrk
8. Robert Rabus
9. Joanna Stępień
10. Mariusz Wołosz

Przedmiotem działania Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych są sprawy dotyczące:

 1. promocji i ochrony zdrowia,
 2. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 3. edukacji ekologicznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 6. wspierania osób niepełnosprawnych,
 7. współpracy z organizacjami charytatywnymi i miejskimi jednostkami pomocy społecznej.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Piotr Bula
2. Krzysztof Gajowiak
3. Tomasz Kupijaj
4. Michał Napierała
5. Iwona Pakosz
6. Piotr Patoń
7. Alfred Pyrk
8. Robert Rabus
9. Joanna Stępień
10. Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
11. Tomasz Wac
12. Mariusz Wołosz


Przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji są sprawy dotyczące:

 1. funkcjonowania i rozwoju przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 3. funkcjonowania i rozwoju placówek upowszechniania kultury oraz promocji wszystkich dziedzin kultury na terenie miasta,
 4. sportu masowego i wyczynowego oraz powszechnie dostępnej rekreacji mieszkańców,
 5. edukacji kulturalnej, kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. ochrony materialnych dóbr kultury.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bytomiu

1. Henryk Bonk
2. Michał Glatte
3. Andrzej Kostek
4. Tomasz Kupijaj
5. Mariusz Kurzątkowski
6. Michał Napierała
7. Joachim Nowak
8. Piotr Patoń
9. Jakub Snochowski
10. Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek
11. Tomasz Wac
12. Marek Wilk
13. Mariusz Wołosz

Przedmiotem działania Komisji Prawa i Porządku Publicznego są sprawy dotyczące:

 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 2. ochrony przeciwpowodziowej,
 3. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 4. organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. funkcjonowania Straży Miejskiej oraz współpracy z Policją,
 6. obronności,
 7. ochrony praw konsumenta.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej

Bytom Rada Miasta

Po trzech latach może zapełnić się wakat w radzie miasta

Biblioteka z żyrandolem

Radni przenoszą się do biblioteki

Byt bartyla rada

Prezydent ma kłopoty w Radzie Miejskiej

Byt p1a685voq61le2c7q1vc61ern1kev3

Dziś sesja budżetowa - będzie awantura?

Byt sesja lipiec

Czary mary, są radni, nie ma radnych

Bytomski5 grabowski uchwala

Sesje na podsłuchu