Projekty zweryfikowane, za moment głosowanie

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego wkracza w kolejną fazę. 33 projekty pomyślnie przeszły weryfikację. Za nieco ponad dwa tygodnie ruszy głosowanie.

Byt budzet rozbark

Do tegorocznej edycji zgłoszono zaledwie 71 projektów, co najprawdopodobniej było wynikiem słabej promocji i braku dystrybucji gazetek z instrukcją jak wziąć udział w Budżecie Obywatelskim. Sprawę opisywaliśmy w zeszłym miesiącu. Nadesłane koncepcje musiały zostać zweryfikowane pod kątem formalnym, prawnym i merytorycznym. Zgodnie z zasadami projekty mogą być realizowane wyłącznie na gminnych nieruchomościach, za wyjątkiem obiektów szkolnych. Jeśli więc dane zgłoszenie dotyczyło np. działki należącej do spółdzielni mieszkaniowej, to taki projekt musiał zostać odrzucony. Ostatecznie weryfikację przeszły tylko 33 koncepcje.

Teraz kolejnym etapem będzie głosowanie, w którym mieszkańcy wskażą, jaki projekt jest najbardziej potrzebny w ich dzielnicy. Z powodu małej liczby zgłoszeń głosowanie nie odbędzie się w Bobrku, Karbiu, Stolarzowicach i Suchej Górze. W każdej z tych dzielnic weryfikację przeszedł tylko jeden projekt, dlatego zostały one automatycznie przeznaczone do realizacji. Mowa o rewitalizacji parku przy ul. Piecucha wraz z remontem chodnika, budowie boiska wielofunkcyjnego przy MDK nr 2, wykonaniu dokumentacji projektowej nowego chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Suchogórskiej oraz kontynuacji modernizacji parku Grota. Największy wybór podczas głosowania będą mieli mieszkańcy Śródmieścia, gdzie zakwalifikowano 11 projektów. Znacznie prostsze będą decyzje osób z Szombierek, Miechowic, Osiedla Ziętka i Stroszka, bowiem na kartach do głosowania znajdą się tam po trzy projekty, a w Górnikach, Łagiewnikach i Rozbarku tylko dwa.

Przeczytaj też: Szkolny Budżet Obywatelski

Głosowanie w dzielnicach potrwa jedynie przez pięć dni, od 7 do 11 września, więc trzeba uważać, by go nie przegapić. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 18 lat. Na kartach do głosowania będzie można zaznaczyć od jednego do trzech projektów - zaznaczenie większej liczby będzie powodowało unieważnienie głosu, lecz poza Śródmieściem to nie będzie możliwe (tylko tam jest więcej niż 3 projekty). Głosować można w wyznaczonych punktach konsultacyjnych oraz mailowo na adres budzetobywatelski@um.bytom.pl, na który należy przesłać wypełnioną i zeskanowaną kartę do głosowania. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 września.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczono w sumie 2 miliony złotych. Ta pula została proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy dzielnice pod względem liczby ludności. Wskazane w głosowaniu projekty zostaną przekazane do realizacji właściwym jednostkom gminy.

Projekty zakwalifikowane do głosowania

Górniki

1. Modernizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy remizie strażackiej OSP w Bytomiu -Górnikach, budowa piłkochwytów, modernizacja nawierzchni, wyposażenie sportowe. - Modernizacja terenu poprzez doposażenie istniejącego obiektu w piłkochwyty, poprawę nawierzchni oraz dodatkowe wyposażenie sportowe. - 59 000,00 zł
2. Stworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego Rodła Górniki na terenie Gminy Bytom - Budowa nowoczesnej bazy sanitarnej ogólnodostępnej dla dzieci opiekunów, uczniów, mieszkańców korzystających z placu zabaw, boiska i obiektów rekreacyjno-sportowych. - 59 000,00 zł

Łagiewniki

1. Zapomniana ulica – odtworzenie zdewastowanej nawierzchni drogowej przy ul. Astrów – Armii Krajowej - Odtworzenie zdewastowanej nawierzchni drogi, odpowiednie oznakowanie znakami drogowymi i tablicami informacyjnymi. - 122 520,00
2. Rewitalizacja Parku Amendy - Kontynuacja rewitalizacji Parku Amendy poprzez budowę obiektów małej architektury służącej do rekreacji i wypoczynku, odbudowa alejek. - 122 500,00 zł

Miechowice

1. Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego - Wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową. - 253 420,00 zł
2. Budowa placu zabaw na osiedlu domków fińskich - Budowa placu zabaw przy ul. Leszczynowej, Bukowej oraz 8 marca, nasadzenie krzewów oraz ogrodzenie terenu. - 100 000,00 zł
3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Miechowicach przy pl. Niepodległości - Budowa wielofunkcyjnego boiska piłkarskiego z funkcją boiska do piłki koszykowej. - 250 000,00 zł

Osiedle Ziętka

1. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Modrzewiowej w Bytomiu - Budowa parkingu z kostki brukowej na długości ok. 100 m. - 85 000,00 zł
2. Budowa miejsc postojowych na ul. Hlonda od numeru 4 do 24 - Budowa miejsc parkingowych na ul. Hlonda. - 78 000,00 zł
3. Utworzenie parkingu na 40 miejsc parkingowych przy ul. Hlonda - Budowa miejsc parkingowych na ul. Hlonda. - 93 500,00 zł

Rozbark

1. Dla Dużego i Małego – rodzinna strefa rekreacji i wypoczynku w Parku Mickiewicza - Rewitalizacja parku poprzez uporządkowanie terenu zielonego, wycinka drzew, nasadzenie nowych, utworzenie placu zabaw, terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych - 201 340,00 zł
2. Rewitalizacja skweru „Szynol” i dostosowanie do funkcji parkowej - Uporządkowanie zieleni, ustawienie elementów małej architektury. - 201 340,00 zł

Stroszek - Dąbrowa Miejska

1. Plac do „Street Workoutu” ul. Tysiąclecia - Budowa urządzeń umożliwiających aktywny wypoczynek oraz trening na świeżym powietrzu. - 36 000,00 zł
2. Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Skw. H. Modrzejewskiej - Budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. - 70 000,00 zł
3. Osiedle Stroszek - plac zabaw w rejonie ul. Rydzia Śmigłego i Tysiąclecia - Budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci wraz z wykonaniem oświetlenia. - 79 790,00 zł

Szombierki

1. Modernizacja posesji przy ul. Karpackiej 25 – stworzenie na terenach zielonych miejsca rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, osób niepełnosprawnych oraz wymiana ogrodzenia - Modernizacja terenu polegająca na utworzeniu miejsca rekreacyjno-sportowego, utworzenie siłowni na świeżym powietrzu, utwardzenie terenu oraz wykonanie ogrodzenia posesji. - 149 583,33 zł
2. Kompleksowa rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Krupińskiego 1-7 - Dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw, który nie zaspokaja potrzeb mieszkańców dzielnicy. - 103 007,00 zł
3. Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej przy ul. Wyzwolenia - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. - 235 161,22

Śródmieście

1. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim im. F. Kachla - Poszerzenie obszaru istniejącego placu zabaw poprzez dodanie szeregu urządzeń rekreacyjnych, budowa siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia treningowo-rekreacyjne przy istniejącym placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Tarnogórskiej. - 131 900,00 zł
2. Wyrównanie powierzchni z przełożeniem i uzupełnieniem braków kostki brukowej na podwórku przy ul. Janasa 4, 6, 8/ Pułaskiego 12 - Wyrównanie powierzchni podwórka przy ul. Janasa 4, 6, 8 i Pułaskiego 12, poprzez demontaż istniejącej kostki brukowej, ponowne jej ułożenie na wyrównanej i utwardzonej nawierzchni. - 157 500,00 zł
3. Poprawa estetyki terenu pomiędzy ulicami Tarnogórską i Morcinka - Uporządkowanie terenu - skweru w rejonie ul. Tarnogórskiej 4, 4a, 4b, 4c od skrzyżowania z ul. Morcinka, aż do ul. Tarnogórskiej 4e, 4f, 4g. Prześwietlenie drzew, wykonanie klombów, remont chodników. - 114 040,00 zł
4. „Rewitalizacja ogrodzenia na skrzyżowaniu ulic Janasa i Pułaskiego” - Odbudowa i rewitalizacja ogrodzenia wzdłuż ulic Janasa i Pułaskiego na odcinku ok. 125m. Projekt zakłada wyburzenie istniejącego ogrodzenia i jego odbudowę. - 25 502,22 zł
5. Skwer rekreacyjno-integracyjny na Kleinfeld w rejonie ul. Przemysłowej i Skłodowskiej-Curie - Zagospodarowanie skweru poprzez utworzenie kącika rekreacyjnego dla Seniorów, kącika do zabaw dla dzieci, utwardzenie drogi wewnętrznej, wykonanie placyku gospodarczego, wykonanie rzeźby plenerowej. - 200 000,00 zł
6. Wycinka zagrażających bezpieczeństwu drzew przy ul. Zygmunta Starego - Wycinka dotyczy kilku drzew przy ul. Zygmunta Starego 11-9 i 7-5. Następnie wykonanie nowych nasadzeń. - 18 000,00 zł
7. Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Woźniaka - Budowa miejsc parkingowych wraz z dodatkowym oświetleniem. - 120 000,00 zł
8. Schody na plac Klasztorny – udogodnienie w ruchu pieszym i poprawa estetyki otoczenia - Techniczne i estetyczne zagospodarowanie schodów łączących ul. Katowicką z pl. Klasztornym w celu stworzenia przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców. - 150 000,00 zł
9. Budowa placu zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi w rejonie ul. Fałata i Strzelców Bytomskich - Zagospodarowanie podwórka w rejonie ul. Strzelców Bytomskich i Fałata poprzez budowę placu zabaw i rewitalizację podwórka. - 90 450,00 zł
10. Park rekreacji ruchowej do ćwiczeń na świeżym powietrzu w rejonie basenu odkrytego - Instalacja urządzeń do rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu. Park do Street Workoutu. - 180 628,00 zł
11. Odnowa ulicy Mickiewicza – projekt przebudowy pasa drogowego - Wykonanie projektu przebudowy pasa drogowego ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich, umożliwiającej stworzenie nowych miejsc do parkowania równoległego oraz zagospodarowanie i rekultywacja istniejących zieleńców po obu stronach jezdni. - 50 000,00 zł

Punkty konsultacyjne

- Górniki - Gmimnazjum nr 15
- Łagiewniki - Gimnazjum nr 9
- Miechowice - ZSO nr 5, SP nr 33, SP nr 54
- Osiedle Ziętka - ZSO nr 11
- Rozbark - SP nr 6, ZSO nr 1
- Stroszek Dąbrowa Miejska - Gimnazjum nr 11
- Szombierki - SP nr 44, SP nr 45
- Śródmieście - Urząd Miejski, Biuro Obsługi Klastra... Rynek 26, Biuro Promocji Miasta Rynek 7

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon