Została przyjęta unijna dyrektywa przewidująca urlopy ojcowskie i rodzicielskie

Przyjęta przez państwa członkowskie dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zapewnia ojcom większe zaangażowanie w opiekę nad dziećmi zaraz po ich narodzinach. A to dzięki indywidualnym urlopom rodzicielskim, gdyż urlopy ojcowskie w Polsce obowiązują już od 2016 roku.

Byt rodzice z dzieckiem

Unijna dyrektywa przewiduje indywidualne prawo do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, z których dwa miesiące nie będą podlegać przeniesieniu na drugiego rodzica. Jeżeli ojcowie nie wykorzystają tego płatnego urlopu, uprawnienie to przepadnie.

Przepis gwarantujący to uprawnienie ma na celu zaradzenie stwierdzonym niedociągnięciom przez:

  • ustalenie minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego wynoszącego co najmniej cztery miesiące, który nie podlega przeniesieniu na drugie z rodziców,
  • wprowadzenie większej elastyczności, jeśli chodzi o formy wykorzystania urlopu rodzicielskiego (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formach), z uwagi na to, że elastyczność zwiększa prawdopodobieństwo, iż rodzice, a w szczególności ojcowie, skorzystają ze swoich uprawnień do takiego urlopu.

Przyjęte przepisy pozostawiają państwom członkowskim decyzję w sprawie:

  • terminu składania wniosków o urlop przez pracowników, oraz tego
  • czy prawo do urlopu rodzicielskiego może być uzależnione od kwalifikującego okresu zatrudnienia lub stażu pracy, oraz
  • określenia warunków, w jakich pracodawca może odroczyć o rozsądny okres przyznanie urlopu rodzicielskiego.

Przeczytaj także:

Ponadto w prawie unijnym nowością jest urlop ojcowski. Przypomnijmy, że w Polsce taki urlop funkcjonuje od 2016 roku i przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Uprawniony ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia,
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Przeczytaj także:

Z przyjętej dyrektywy unijnej wynika, że urlop ma wynosić przynajmniej 10 dni roboczych w okresie narodzin dziecka. Ma być on płatny w takiej samej wysokości, jaką prawo UE obecnie przewiduje dla urlopu macierzyńskiego.

Kolejną nowością, którą przewiduje dyrektywa ma być urlop opiekuńczy. Przepis wprowadza nowe doroczne prawo do urlopu w przypadku poważnej choroby lub niesamodzielności krewnego, zgodnie z definicją w dyrektywie. Aby chronić pracodawców przed nadużywaniem tego prawa, przed przyznaniem urlopu wymagane może być okazanie dowodu choroby lub niesamodzielności.

Będzie on wynosił – 5 dni roboczych rocznie.

Zmiany przyznające ojcom indywidualny urlop rodzicielski mają zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz korzystanie z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy. Czy tak będzie? Okaże się za jakiś czas.

Podstawa prawna:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Materiały partnera

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

IMG 8019

Bytomianie zapłacą więcej za śmieci. Podwyżka jesienią

Pokojowa manifestacja na Rynku w Bytomiu

Bytomianie solidarni z Ukrainą [ZDJĘCIA]

Straż pożarna Bytom (zdjęcie ilustracyjne)

Nocny pożar w kamienicy w Bytomiu. 12 osób ewakuowano

Przedszkole 48 remont

Przedszkole już nie szpeci. Jest estetycznie i ciepło

Nowy arcybiskup archidiecezji katowickiej Adrian Galbas

Nowy arcybiskup diecezji katowickiej pochodzi z Bytomia!

Nominacja Wiesława Kukuły do stopnia generała broni

Trzecia gwiazdka dla generała Wiesława Kukuły, dowódcy WOT

Ul. Dworcowa w Bytomiu

Przebudowa ul. Dworcowej. Co nas czeka? Niedługo konsultacje