Zmiany w VAT 2019

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje nas przedsiębiorców nowa ustawa VAT, poniżej w kilku punktach pozwoliłem sobie na przedstawienie, z mojego punktu widzenia oczywiście trzech kluczowych zmian w przedmiotowej ustawie.

Byt adrian krol
  1. dokonanie zmian w opodatkowaniu VAT bonów
  2. rezygnacja z wniosków o zwrot VAT,
  3. skróceniu do 90 dni terminu ulgi za tzw złe długi oraz korekty VAT przez dłużników.

Ad. 1 - nowa definicja bonów

Pojęcie bonu definiuje art. 2 ust. 41 ustawy o VAT.
W związku z propozycją, przez bon należy rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług i w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu (nowy pkt 41 w art. 2 ustawy o VAT).

W świetle tej definicji nie będą uznane za bony na towary lub usługi bony dające posiadaczowi prawo do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale niedające mu prawa do otrzymania takich towarów lub usług.

Bony mogą mieć formie materialną lub elektroniczną (kod kreskowy),

Przykłady bonów w rozumieniu ustawy o VAT:

-> Podatnik prowadzący klub fitness lub siłownię, sprzedaje karty prezentowe o różnej wartości, które okaziciele mogą wymienić na dowolne usługi świadczone w klubie
-> Podmiot gospodarczy prowadzący np sklepy komputerowe, sprzedaje bony wartościowe które przyjmowane są jako wynagrodzenie za sprzedany sprzęt komputerowy.

Definicja bonu jednego przeznaczenia

Do ustawy o VAT dodana zostanie definicja bonu jednego przeznaczenia. Za bon jednego przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług są znane w chwili emisji tego bonu (dodany pkt 43 w art. 2 ustawy o VAT). Przykładem bonu jednego przeznaczenia może być bon, który uprawnia konsumenta do „otrzymania” określonej usługi (np. usługi fryzjerskiej) w konkretnym państwie członkowskim.

Definicja emisji bonu

Natomiast przez pojęcie emisji bonu będzie rozumiane pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu (dodany pkt 42 w art. 2 ustawy o VAT). Tak zdefiniowane pojęcie emisji nie obejmuje samego wytworzenia bonów. Nie należy bowiem, jak zaznacza ustawodawca, utożsamiać emisji z czynnościami technicznymi związanymi z samym tylko wytworzeniem instrumentu. Przykładowo emisją nie będzie wydrukowanie bonów przez drukarnię na zlecenie emitenta ani też przekazanie tak wydrukowanych bonów emitentowi.

Definicja bonu różnego przeznaczenia

Projektowana ustawa wprowadza również definicję bonu różnego przeznaczenia, za który będzie uznany bon inny niż bon jednego przeznaczenia (dodany pkt 44 w art. 2 ustawy o VAT). W przypadku braku spełnienia choćby jednego z warunków charakteryzujących bon jednego przeznaczenia, taki bon na towary lub usługi będzie uznany za bon różnego przeznaczenia, którego przekazanie nie będzie rodziło skutków dla VAT.

Przy emisji lub sprzedaży bonów różnego przeznaczenia nie wiadomo jeszcze, jakie będzie opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towarów lub świadczenia usługi, na które bon zostanie wykorzystany. Może tak być, ponieważ miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług nie jest jeszcze znane lub ponieważ nie wiadomo jeszcze, jaka jest wysokość podatku VAT należnego od dostarczonych towarów lub usług. Opodatkowana VAT-em będzie dopiero dostawa towarów lub świadczenie usług w zamian za ten bon. Przykładem takiego bonu może być bon wyemitowany przez międzynarodową sieć hoteli uprawniający do skorzystania z zakwaterowania w pokoju w hotelach znajdujących się w kilku państwach członkowskich, w których sieć prowadzi działalność.

Definicja transferu bonu

W słowniczku pojęć zawartym w ustawie o VAT pojawi się również definicja transferu bonu, przez który rozumie się emisję bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji (dodany pkt 45 w art. 2 ustawy o VAT).

Zasady opodatkowania
W zależności od rodzaju bonu, ustawa reguluje naliczanie VAT w chwili transferu bonu albo w chili skorzystania z bonu. Przyjrzyjmy się niektórym regulacjom z tym związanym.

Zgodnie z projektowanym art. 8a ust. 1 ustawy o VAT transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy (zasada ta będzie stosowana do emisji bonu oraz każdego przekazania tego bonu po jego emisji, z wyłączeniem przekazania bonu do realizacji).

Oznacza to, że emitent bonu jednego przeznaczenia ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby towary objęte bonem zostały dostarczone lub usługi objęte bonem zostały wykonane.

To samo dotyczy dystrybutorów, którzy w imieniu własnym i na rachunek własny sprzedają (odsprzedają) bony jednego przeznaczenia. Tacy dystrybutorzy mają obowiązek odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży tych bonów, tak jakby otrzymane przez nich wynagrodzenie za te bony było wynagrodzeniem za towary lub usługi objęte bonem.

Ad. 2 Rezygnacja z wniosków o VAT

Z początkiem 2019r. ustawodawca zrezygnował z wymagania od podatników wniosków o:

  1. zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, tj. podatnikowi dokonującemu dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej,
  2. zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, tj. podatnikowi, który nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynnościom wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT,
  3. skrócenie terminu zwrotu podatku do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT

Od początku roku wystarczy jedynie prawidłowy zapis w deklaracji i wyboru odpowiedniego terminu zwrotu podatku w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K, będzie traktowane jak wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu (25 dni)

Ad. 3 Skrócenie do 90 dni terminu ulgi za złe długi oraz korekty VAT przez dłużników

Przepisy art. 89a ustawy o VAT przewiduje ulgę za złe długi. Z ulgi tej korzystać mogą podatnicy posiadający wierzytelności , których nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. wierzytelność które nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze. Z kolei z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Z początkiem 2019r. wskazane terminy zostały skrócone do 90 dni. A zatem: z ulgi za długi można skorzystać już po 90 dniach od dnia upływu terminy płatności wierzytelności określonego na umowę lub na fakturze, jak również dłużnicy są zobowiązani skorygować podatek odliczony z nieuregulowanych faktur. Uwaga: zmiana weszła ze życie 01 stycznia 2019r. i ma zastosowanie do wierzytelności powstałych przed 01 stycznia 2019r. których nieściągalność została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2018r.

akrolAdrian Król
Biuro księgowe Elmark-Serwis

ul. Leona Wyczółkowskiego 34/1
41-902 Bytom

kom. 502 640 698
e-mail: elmark@elmark.a4.pl

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Klimczak Joanna

Bytomska nauczycielka nominowana do Nagrody Sendlerowej

AG fot2

Początkiem czerwca GWSH stała się Akademią Górnośląską

What If Szkoła językowa Bytom

Jak wykorzystać wakacje na naukę języka obcego?

Panstwowe szkoly budownictwa

W bytomskiej Budowlance będą szkolić przyszłych żołnierzy

Elektronik Bytom 3

Ósmoklasiści powinni poznać bytomski Elektronik!

Podyplomówka

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki

Byt rączka3

Grillowe inspiracje znanego kucharza Remigiusza...