To już pewne. Miliard złotych trafi do śląskich przedsiębiorców

Województwo śląskie jest jednym z najlepiej prosperujących regionów w Polsce. Jednakże z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 śląska gospodarka przeżywa kryzys. Marszałek Jakub Chełstowski zdecydował, że do lokalnych przedsiębiorców trafi aż miliard złotych wsparcia, które pozwoli im przetrwać ten trudny czas.

Byt slaski pakiet

Koronawirus zdominował niemal wszystkie sfery naszego życia. Zamknięto szkoły, instytucje kultury, galerie handlowe oraz wiele zakładów pracy dających zatrudnienie mieszkańcom województwa śląskiego. Przestój gospodarczy trwa już niemal miesiąc, generując olbrzymie straty dla lokalnych przedsiębiorców. Walka z groźnym, acz niewidzialnym przeciwnikiem trwa, ale gdy niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia minie, śląska gospodarka nie będzie wyglądała już tak, jak do tej pory.

Pojawiło się jednak pewne rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować skutki kryzysu wywołanego koronawirusem. To „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, którego inicjatorem jest marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Dzięki niemu do śląskich przedsiębiorców trafi miliard złotych, a wiele lokalnych firm będzie mogło skorzystać z finansowego wsparcia. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie fundusze unijne, którymi zarządza województwo.

- Kryzys związany z pandemią koronawirusa wymusza na nas przewartościowanie regionalnej polityki gospodarczej i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego Śląska. To szerokie wsparcie finansowe w ramach pożyczek, instrumentów bezzwrotnych, ale także działania wspierające i zmierzające do utrzymania miejsc pracy w regionie - wyjaśnia marszałek Jakub Chełstowski.

Śląski Pakiet dla Gospodarki to koło ratunkowe, stanowiące uzupełnienie rządowej Tarczy Antykryzysowej. Wyasygnowany przez województwo miliard trafi do małych i średnich przedsiębiorstw. Najwięcej, bo 446 mln zł zostanie przeznaczone na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł województwo przekaże na poczet wsparcia pracodawców, a 162 mln zł to kwota wsparcia bezzwrotnego, z kolei 57 mln zostanie wydane na działania wspierające, a 20 mln zł na wejścia kapitałowe. Wspomniany pakiet składa się z pięciu filarów, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o rozmaite dotacje.

I filar powstał z myślą o tych, którzy m.in. z uwagi na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa nie są w stanie regulować bieżących zobowiązań takich jak wynagrodzenia pracowników i koszty prowadzenia działalności. Dzięki pomocy województwa będą bowiem mogli skorzystać m.in. z pożyczek obrotowych i płynnościowych. Wspomniane pożyczki dystrybuowane będą przez trzy podmioty: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A.

II filar obejmuje wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy. Przewidziano możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, składek ZUS czy opłat za szkolenia oraz staże. Nie zapomniano także o wsparciu finansowym dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby stać się beneficjentem, trzeba wykazać spadek obrotów w dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Co ważne, aplikować o środki będzie można w powiatowych urzędach pracy.

III filar dotyczy wsparcia bezzwrotnego, które dedykowane jest przedsiębiorstwom z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii jak m.in. turystyka, przemysł czasu wolnego czy gastronomia. Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje prowadzące do dywersyfikacji bieżącej produkcji lub oferowanych usług, bądź do zmian w procesie czy w organizacji, a także na zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną. Beneficjenci będą mogli z tej puli pokryć też koszty bieżące takie jak np.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

IV filar to samorządowe działania wspierające. Co to oznacza? Pod tym pojęciem kryje się promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania. Pozyskane środki można będzie przeznaczyć na organizację wydarzeń oraz inicjatyw biznesowych i turystycznych, a także realizację działań eksportowych i innowacyjnych. Z pomocy w ramach tego filaru skorzystają nie tylko firmy, ale także gminy i reprezentanci NGO.

W ramach IV filara realizowany będą dwa projekty: „Inter Silesia” oraz „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim SA. Pierwszy z nich zakłada realizację zadań nakierowanych na pobudzenie przedsiębiorstw MŚP do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji działalności biznesowej, działań eksportowych i innowacyjnych. Z kolei dzięki drugiemu firmy z sektora MŚP mogą liczyć na pomoc w perspektywie krótko i długoterminowej. Niebawem zainaugurowany zostanie cykl spotkań z przedsiębiorcami, podczas których poznają możliwości rozwijania firmy poprzez działania nastawione na internacjonalizację. Uruchomiona zostanie też Akademia Internacjonalizacji, dzięki której będą oni mieli dostęp do wartościowych publikacji poszerzających wiedzę m.in. na temat rynków zagranicznych. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia można znaleźć na stronie https://invest-in-silesia.pl/ oraz na fanpage’u InSilesia. Pomoc udzielana w tamach tego projektu nie skończy się wraz z pokonaniem pandemii koronawirusa, bowiem inicjatorzy akcji zakładają także wsparcie w perspektywie długoterminowej, które będzie polegało m.in. na organizację misji zagranicznych i przyjazdowych, organizację targów zagranicznych czy krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym.

V filar, zamykający „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, związany jest z „wejściami kapitałowymi”, które docelowo mają zwiększyć zaangażowanie inwestorów w regionie. To rozwiązanie stworzone dla osób rozpoczynających innowacyjne projekty, które nie mają środków na wdrażanie opracowanych przez siebie rozwiązań.

- Wierzę, że współpracując jesteśmy w stanie wyjść z kryzysu obronną ręką - podkreśla marszałek Chełstowski. „Śląski Pakiet dla Gospodarki” to realna odpowiedź na palące potrzeby mieszkańców naszego województwa. Dzięki niemu wielu firmom uda się uniknąć bankructwa oraz redukcji zatrudnienia, przyczyniającej się z kolei do wzrostu bezrobocia w regionie.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon