Wilk: „4,5 milionowa populacja potrzebuje rozwoju”

Przez dekady głównymi filarami gospodarki województwa śląskiego były przemysł ciężki oraz górnictwo. To właśnie one nadały regionowi siłę, i to one stanowią niewątpliwą spuściznę tradycji i etosu pracy. Dzisiaj województwo śląskie stoi w obliczu wielu wyzwań związanych z procesem przejścia od tradycyjnego modelu rozwoju gospodarczego do modelu gospodarki opartej na jakości, innowacji i wiedzy, a wyzwanie to potęgują gospodarcze konsekwencje pandemii SARS-Covid19. Gospodarki, w której kluczową rolę odgrywa system efektywnej współpracy pomiędzy biznesem, światem nauki, instytucjami otoczenia biznesu i samorządem. Jedną z takich instytucji jest Śląski Fundusz Rozwoju.

Byt m wilk

Inspirująca transformacja województwa Śląskiego, z regionu, którego główną cechą był przemysł ciężki, w dynamicznie rozwijający się region skoncentrowany na nowych technologiach, to zasługa ogromnego potencjału ludzkiego oraz zdolności regionu do absorpcji nowych rozwiązań i generowania własnych innowacji. To wszystko stało się możliwe również dzięki funduszom europejskim i środkom publicznym, które Śląskie optymalnie wykorzystuje i dystrybuuje, dzięki czemu staje się coraz silniejsze w dostarczaniu najnowocześniejszych, efektywnych inteligentnych technologii i tworzeniu przyjaznego środowiska dla firm, by mogły rozwijać swój potencjał i stawać się bardziej innowacyjne w wymiarze międzynarodowym.

Województwo śląskie jest pionierem w polskim ekosystemie innowacji, a działania regionalne w tym względzie dostrzegalne są również w wymiarze europejskim. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego była pierwszym tego typu programem w kraju dedykowanym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, a aktualna strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030. Zielone Śląskie” już przynosi efekty, co zostało wyróżnione przez Europejski Komitet Regionów nagrodą Europejski Region Przedsiębiorczości. Stanowi to istotny dalszy motor napędowy dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Są to obecnie: medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, energetyka, zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Dla samorządu regionalnego jest jasne, iż sprawiedliwa transformacja regionu może dokonać się jedynie przy efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, sektorem B+R, samorządami i przedsiębiorstwami. Dlatego tak niezwykle istotne jest tworzenie i rozwijanie regionalnego ekosystemu innowacji. Śląski Fundusz Rozwoju jest jedną z funkcjonujących w regionie instytucji wspierających śląski biznes instrumentami finansowymi, które nigdy wcześniej nie były wdrażane, a budowa ich była odpowiedzią na zmieniające się potrzeby biznesu. Misją funduszu jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa śląskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, instrumentów finansowych wzmacniających realizację założeń polityki rozwoju województwa, w tym w szczególności kreowania i pobudzania aktywności podmiotów gospodarczych, należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działalności funduszu jest wzmacnianie potencjału rozwojowego gospodarki regionalnej oraz wspieranie zmian strukturalnych na Śląsku. Priorytetowymi obszarami zainteresowania są: inwestycje w innowacje, rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie samorządów.

Zdaniem Prezesa Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju Marcina Wilka – Województwo śląskie jest jednym z wiodących regionów w Polsce pod względem potencjału ekonomicznego i demograficznego. To tutaj „bije przemysłowe serce Polski” i coraz więcej wdraża się innowacyjnych rozwiązań. Ogromny potencjał województwa ulega rozbudzeniu i szybko się dostosowuje do nowych wyzwań stojących przed europejskimi gospodarkami. Dzieje się tak za sprawą wysoko wykwalifikowanych kadr i dynamicznie rozwijającemu się sektorom nowych usług. Siłą Śląska jest bowiem wiedza oraz umiejętność rozpoznawania procesów technicznych wynikająca ze zdolności inżynierskich oraz kompetencje niezbędne do wdrażania skomplikowanych projektów i programów. Mimo niezaprzeczalnych atutów Śląsk nadal musi walczyć o nowoczesne i innowacyjne firmy, a także pozostanie najlepszych kadr na Śląsku, które mogą dostarczać śląskie zaawansowane usługi i produkty, aby konkurować na rynkach międzynarodowych. To ma się zmienić właśnie dzięki działalności inwestycyjnej Śląskiego Funduszu Rozwoju. Działania ŚFR służyć mają stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w województwie, a tym samym tworzenia warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy w regionie.

Biznes, aby mógł się rozwijać, niezależnie na jakim etapie rozwojowym się znajduje, czy mówimy o startupach, czy mówimy o spółkach na etapie rozwojowym, czy też przedsiębiorstwach, które mają już swój dorobek i tradycje, potrzebuje dostępu do finansowania. Każde przedsiębiorstwo, aby się rozwijać, inwestować, wdrażać innowacje, prowadzić ekspansję rynkową oraz zwiększać zatrudnienie, potrzebuje odpowiednich zasobów finansowych. W wielu przypadkach, posiadane na starcie lub zgromadzone środki finansowe nie wystarczają na zrealizowanie potrzebnych inwestycji i pojawia się konieczność szukania zewnętrznego finansowania. W tym miejscu wiele małych i średnich firm napotyka na bariery nie do pokonania – zbyt wysokie koszty rozwoju usług i produktów, bariery wejścia na rynki międzynarodowe, utrudniony dostęp do płynnego finansowania działalności, brak zabezpieczeń transakcji czy brak dostępu do specjalistycznego doradztwa w zakresie zaawansowanych instrumentów finansowych. Utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, typu dłużnego a zwłaszcza kapitałowego – jest efektem wysokich kosztów kapitału, skomplikowanych procedur jego pozyskania lub niskiego wolumenu kapitału własnego.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju Marcin Wilk - Już dzisiaj diagnozujemy lukę w dostępie do finansowania, zwłaszcza tych transakcji i inwestycji, które oparte są na innowacjach, ponieważ rynek bardzo często postrzega tego typu inwestycje jako ryzykowne. Śląscy przedsiębiorcy, aby zwiększyć efektywność swojego działania, powinni współpracować ze światem nauki, aby transferować wiedzę, technologię, w tym patenty i know-how. Ale, aby to zrobić muszą mieć zapewniony dostęp do finansowania. Odpowiedzią na to jest oferta Śląskiego Funduszu Rozwoju, który dedykuje dopasowane do potrzeb innowacyjnych firm narzędzia i instrumenty finansowe. Jednym z nich są Wejścia Kapitałowe, gdzie śląski przedsiębiorca może rozmawiać ze ŚFR jak z inwestorem, który za kapitał obejmie część udziałów w biznesie i będzie go wspierał w biznesie krajowym i międzynarodowym w okresie swojej inwestycji.

Wejścia Kapitałowe stanowią alternatywny i innowacyjny instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, korespondujący ze specyfiką finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu. Z punktu widzenia początkujących przedsiębiorców – wynalazców wsparcie kapitałowe ze strony funduszu stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych źródeł finansowania. Wejście Kapitałowe to rodzaj inwestycji, w której ŚFR inwestując środki obejmuje za nie udziały w spółce. Często połączone jest to ze wsparciem działania spółki (tzw. smart money). Wsparcie ze strony Funduszu polega w szczególności na doradztwie i współzarządzaniu (zwłaszcza na poziomie strategicznym), na pomocy w budowie przewag rynkowych, rekrutacji doświadczonych, wysokokwalifikowanych pracowników oraz na zaangażowaniu przedsiębiorstwa w sieć kontaktów Funduszu (np. dostawcami, kooperantami, klientami, inwestorami).

Zdaniem Prezesa Zarządu ŚFR - Korzyści dla firm płynące ze współpracy z ŚFR są nie do przecenienia, z uwagi na fakt, iż celem działań podejmowanych przez Zespół Funduszu wspólnie z właścicielami spółki portfelowej jest konsekwentna budowa jej wartości rynkowej, poprzez m.in. wspólne doprecyzowywanie strategii rozwoju, optymalizację modelu biznesowego i struktury organizacyjnej, mobilizowane do trzymania w ryzach kosztów, przyzwyczajanie do działania w oparciu o cele, czy stymulowanie do prowadzenia takiej polityki informacyjnej, która pomaga w budowaniu jej rynkowej wiarygodności i atrakcyjności.

Śląski Fundusz Rozwoju jest instytucją, która aktywnie włącza się w działanie na rzecz sprawiedliwej transformacji regionu śląskiego. Działania Śląskiego Funduszu Rozwoju służyć mają stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w województwie, a tym samym tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej, podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Do szczególnych zadań ŚFR w tym obszarze należą: kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych (publicznych i prywatnych) w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Śląski Fundusz Rozwoju jest organizatorem Europejskiego Forum Przyszłości, wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy. I edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim. Przed nami dekada niezwykle dynamicznych przemian, które będą miały wpływ na niemal każdą naszą sferę naszego życia. Transformacja energetyczna, która pociągnie ogromne zmiany na rynku pracy, nowe technologie cyfrowe zmieniające niemal wszystkie gałęzie gospodarki. To tylko kilka kwestii, które znajdą odzwierciedlenie w programie wydarzenia – zapowiada Marcin Wilk, Prezes Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju, jednocześnie deklarując, że EFP to całkowicie nowe wydarzenie na arenie Polski i Europy. Nigdy wcześniej nie było takiego eventu, czy wydarzenia, które w trzy dni pomieściłoby wszystkie najważniejsze pytania, problemy, na najbliższą dekadę. Podczas tego wydarzenia w wielu sesjach plenarnych, w wielu wydarzeniach towarzyszących chcemy rozmawiać nie tylko o miejscu Śląska w Europie, nie tylko o miejscu Śląska na arenie globalnej, bo aspiracje Śląska są gigantyczne. Dlaczego? – bo 4,5 milionowa populacja potrzebuje rozwoju, a my chcemy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób rozwijać się jeszcze szybciej.

logo sfr

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon