Ścieki pod kontrolą

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków, które łącznie mogą oczyścić ponad 40 tys. m3 ścieków na dobę. Aby mieć pewność, że są one bezpieczne dla środowiska naturalnego laboratorium BPK kontroluje prawidłowość procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach.

Ścieki pod kontrolą

Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje jako odrębny dział w strukturach Spółki. Jego głównym zadaniem jest pobieranie próbek i wykonywanie badań fizycznych i chemicznych ścieków nieoczyszczonych, oczyszczonych, przemysłowych, wód opadowych i roztopowych, wód powierzchniowych, osadów ściekowych i osadu czynnego. Profesjonalne działanie laboratorium jest potwierdzone Akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1768.

Coraz szerszy zakres akredytacji

W marcu 2020 roku Spółka złożyła wniosek o udzielenie akredytacji do Polskiego Centrum Akredytacji. W sierpniu 2020 roku w laboratorium odbył się audyt oceniający, w wyniku którego BPK otrzymało wytyczne, które należało wdrożyć, aby uzyskać certyfikat. W grudniu 2020 roku Spółka otrzymała certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający, że laboratorium BPK spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Początkowo zakres akredytacji obejmował pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych oraz wykonywanie badań ściekowych i wód powierzchniowych. W 2022 roku zakres ten rozszerzono o pobieranie próbek i wykonywanie badań osadów ściekowych. W tym roku Spółka wnioskowała o rozszerzenie zakresu o pobieranie próbek i wykonywanie badań wód opadowych i roztopowych.

Korzyści z certyfikacji

Bez akredytacji laboratorium prowadziło działalność badawczą tylko na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych Spółki. Posiadając certyfikat takie usługi może świadczyć również klientom zewnętrznym, którym zapewniana jest poufność oraz bezpieczeństwo przechowywanych i przekazywanych badań, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości. Laboratorium wykonuje fizyczne i chemiczne badania ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków, z przydomowych oczyszczalni ścieków, przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji, a także wód opadowych oraz wód powierzchniowych z rzek i strumieni. Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością. Jakość prowadzonych badań i kompetencje personelu są systematycznie potwierdzane poprzez udział w badaniach biegłości (porównaniach międzylaboratoryjnych), podczas których laboratorium BPK uzyskuje zawsze bardzo dobre wyniki. Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki, na podstawie których mogą być podejmowane decyzje np. w zakresie ochrony środowiska. Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium są uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).

Recertyfikacja systemu zarządzania już za rok

Certyfikat akredytacji posiadany przez BPK jest ważny do grudnia 2024 roku. Po tym czasie kończy się pierwszy, czteroletni cykl akredytacji, dlatego w 2024 roku laboratorium czeka recertyfikacja systemu zarządzania. Spółka będzie czynić starania, aby certyfikat został przedłużony na kolejny cykl akredytacji.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon