ZAŁATW SPRAWĘ W BPK: odpłatne przejmowanie sieci wod.-kan.

Wybudowałeś sieci wod.-kan.? Możesz odpłatnie przekazać je na majątek Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Spółka na pisemny wniosek osoby, która na terenie Gminy Bytom wybudowała z własnych środków sieć wodociągową lub sieć kanalizacji sanitarnej może przejąć je odpłatnie na swój majątek. Pamiętaj jednak, że odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studzienki wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, jak również przydomowej przepompowni ścieków.

BPK 281 nowe 1

Sieć wodociągowa i/lub sieć kanalizacji sanitarnej musi być wybudowana zgodnie
z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wydanymi przez BPK Sp. z o.o., koncepcją rozbudowy sieci, zaakceptowaną przez BPK i projektem budowlanym zatwierdzonym przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Realizacja inwestycji musi się odbywać pod nadzorem uprawnionych pracowników BPK. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków Spółka ma prawo odmówić przejęcia sieci.

W Spółce preferowana jest procedura przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych poprzedzona zawarciem z inwestorem umowy przedwstępnej przekazania sieci, po akceptacji przez służby BPK koncepcji rozbudowy projektowanej sieci wod.-kan., opracowanej na podstawie wydanych warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Umowa przedwstępna będzie podstawą realizacji projektu technicznego rozbudowy sieci oraz będzie określała warunki odpłatnego jej przejęcia
na zasadach określonych w Regulaminie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Procedura odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych sanitarnych:

Krok 1 – złóż wniosek

Złóż pisemny wniosek o odpłatne przejęcie sieci na majątek BPK Sp. z o.o. po wybudowaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz dokonanym odbiorze technicznym (końcowym) przez uprawnionych pracowników BPK stwierdzającym ich sprawność techniczną. Do wniosku dołącz dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że masz prawo rozporządzać przekazywaną siecią. Wzór wniosku oraz wykaz dokumentów, które należy do niego załączyć znajdziesz na stronie www.bpk.pl w zakładce procedury.

Krok 2 - Weryfikacja dokumentów i ustalanie wartości wykupu przejmowanych sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych sanitarnych

Złożony wniosek wraz z załącznikami weryfikowany jest przez pracowników BPK.
W przypadku stwierdzenia brakujących lub niewłaściwych dokumentów powiadomimy Cię
o tym pisemnie. Do czasu uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty procedura przejęcia sieci pozostaje bez biegu. Podstawową metodę wzajemnych rozliczeń z tytułu odpłatnego przejęcia sieci określa Regulamin odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Przy inwestycjach o większym zakresie lub różnorodności dopuszcza się ustalenie wartości inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez służby techniczne BPK. Możliwe jest także ustalenie wartości inwestycji z zastosowaniem wyceny jednostkowej i/lub kosztorysu powykonawczego dla poszczególnych elementów inwestycji. Podział ten zostanie ustalony na etapie ustalenia warunków umowy przedwstępnej lub w trakcie prowadzonego nadzoru przez inspektorów BPK, w przypadku wystąpienia uzasadnionych robót nieprzewidzianych w projekcie. Należność za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną zostaje ustalona zgodnie z Regulaminem, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz techniczno-rozwojowych systemu wodno-kanalizacyjnego wynikających z wewnętrznych zarządzeń Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W przypadku sieci zlokalizowanych na terenach prywatnych, Inwestor zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. Należność za przejmowaną sieć wodociągową lub kanalizacyjną nie może przewyższać kosztów wytworzenia. W przypadku przejmowania sieci o wartości przekraczającej 100 tys. zł wybudowanej na potrzeby ograniczonej ilości odbiorców o małym zapotrzebowaniu na dostawę wody i odbiór ścieków, może być stosowana metoda dochodowa dla określenia należności za jej przejęcie. Wynika to z ograniczonych przychodów po stronie BPK Sp. z o. o w trakcie eksploatacji przejmowanych sieci. O możliwości stosowania metody dochodowej dla określenia wartości należności za przejmowaną sieć Inwestor zostanie poinformowany w trakcie uzgodnień (przed ubieganiem się o zezwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych).

Krok 3 - płatności

Płatność wynagrodzenia za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną:

  • jednorazowo w przypadku, gdy wynagrodzenie będzie równe lub niższe niż 10 tys. zł brutto,
  • w przypadku, gdy wynagrodzenie za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną będzie przekraczało kwotę 10 tys. zł brutto, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma prawo rozłożyć należność na nie więcej niż 5 rat. Liczba rat będzie przez strony negocjowana i zależna od wartości przejmowanego przez BPK Sp. z o.o. majątku.

Krok 4 - umowa kupna-sprzedaży

Przejęcie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej na majątek BPK następować będzie na podstawie przygotowanej przez Spółkę umowy kupna – sprzedaży sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Przekazanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nastąpi w terminie podpisania przez obie strony umowy odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz protokołu zdawczo – odbiorczego. Z chwilą podpisania umowy odpłatnego przejęcia sieci zostanie przygotowany protokół stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.

Masz pytania? Wejdź na stronę www.bpk.pl. W zakładce ‘dla klientów’ znajdziesz szczegółowy opis procedury odpłatnego przejmowania sieci wod.-kan. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie pod jednym z numerów: (32) 39 67 125, (32) 39 67 188, (32) 39 67 190 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres bok@bpk.pl.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon