ZAŁATW SPRAWĘ W BPK: przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Budujesz dom i chcesz przyłączyć się do sieci należącej do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego? Sprawdź co musisz zrobić! Pamiętaj, że przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się na podstawie konkretnych warunków technicznych. Zobacz jak wygląda procedura przyłączenia do sieci. Więcej informacji i niezbędne wzory wniosków znajdziesz na stronie internetowej www.bpk.pl.

ZAŁATW SPRAWĘ W BPK: przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Krok 1 - Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.

Złóż „Wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” w formie pisemnej. Dołącz do niego plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym określisz proponowany przebieg przyłączy do obiektu w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Jeżeli warunki techniczne są spełnione, otrzymasz od BPK Sp. z o.o. dokument pod nazwą: „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, który jest ważny przez okres 2 lat od dnia jego wydania.

Krok 2 - Budowa i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne budujesz we własnym zakresie i na swój koszt. Budowa musi być jednak realizowana pod nadzorem inspektora BPK. Rozpoczęcie budowy przyłącza wod.-kan. zgłoś do BPK, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy, poprzez złożenie „Wniosku o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego”. Do wniosku dołącz sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plan sytuacyjny uwzględniający wydane warunki przyłączenia do sieci. Jeżeli wniosek jest kompletny, a plan sytuacyjny jest zgodny z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, BPK przyjmuje zlecenie nadzoru i odbioru przyłącza. W ramach prac związanych z nadzorem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego inspektor BPK dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi Warunkami. Nadzór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do nadzoru przed zasypaniem. Po wykonaniu prac zgłoś gotowość do odbioru przyłącza inspektorowi BPK. Odbiór zostanie wykonany do 14 dni od zgłoszenia, a fakt ten zostanie potwierdzony protokołem.

Krok 3 - Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.

Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej jest dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania jakości wody. Włączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej wykonywane jest przez BPK na wniosek Inwestora. Jeżeli posiadasz odbiór końcowy przyłącza wodociągowego oraz uzyskałeś decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczna), służby techniczne przystępują do przyłączenia nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci oraz zabudowy wodomierza.

Krok 4 - Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.

Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego. Właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Krok 5 - Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnych.

Po przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon