Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro?

Magistrat przedstawił listę projektów, jakie mają zostać zrealizowane ze środków, jakie mają zostać przyznane naszemu miastu w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Zobacz co zmieni się w Bytomiu w ciągu najbliższych lat.

Byt flagi pl ue

Setki milionów na rewitalizację - przeczytaj!

Wczoraj opisaliśmy na czym polega specjalne wsparcie dla naszego miasta, jakie przed kilkoma laty obiecała ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dziś Urząd Miejski przedstawił listę projektów, które za pieniądze z OSI mają zostać zrealizowane w Bytomiu do 2020 roku. Obejmuje ona wyłącznie projekty "twarde" finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz nich w ramach OSI będą realizowane projekty "miękkie" z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale ich jeszcze nie ujawniono.

EFRR OP X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

PI 9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich – dostępna alokacja na priorytet: 123 917 000 zł

 • Rewitalizacja nieruchomości w Śródmieściu Bytomia wraz z utworzeniem nowych przestrzeni publicznych (79 127 500 zł)
 • Projekt rewitalizacji podwórek i najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych w Śródmieściu Bytomia (10 000 000 zł)
 • Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia (12 000 000 zł)
 • Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy (1 250 000 zł)
 • Renowacja zabytkowego budynku plebanii kościoła św. Trójcy przy ul. Kwietniewskiego 1 (795 200 zł)
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Pasteur’a 4 (2 900 000 zł)
 • Integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy Łagiewniki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla Kolonia Zgorzelec poprzez poprawę dostępu do usług i publicznej infrastruktury technicznej (2 600 000 zł)
 • Rewitalizacja zabytkowego osiedla przy ul. Kolonia Zgorzelec (9 000 000 zł)
 • Rewitalizacja terenów po byłej kopalni Rozbark – etap II – utworzenie ośrodka rozwoju aktywności w zrewitalizowanym budynku stacji trafo oraz renowacja muru oporowego wraz z przyległym terenem od strony ul. Chorzowskiej (22 212 000 zł)
 • Rewitalizacja Domu Pomocy Społecznej Kombatant i posesji w aspekcie świadczonych usług (1 500 000 zł)
 • Uruchomienie ogrodu polisensorycznego wraz z minisiłownią w celu świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Bytomia, w tym dla podopiecznych DPS Wędrowiec (1 000 000 zł)
 • Przeniesienie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 z siedzibą przy ul. Korfantego 14 do budynku po Gimnazjum nr 13 przy ul. Stolarzowickiej 19 (3 200 000 zł)
 • Rewitalizacja budynku i otoczenia na potrzeby projektu „Szansa na lepszy start w życiu – wsparcie bytomskiej młodzieży i dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (200 000 zł)

PI 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – dostępna alokacja na priorytet: 43 533 000 zł

 • Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych poprzez przygotowanie lokali socjalnych wraz z zapleczem kulturalno-oświatowym i opiekuńczym dla użytkowników tych lokali (44 715 294 zł)
 • Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom (2 500 000 zł)
 • Dział Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych i Dzieci Poszkodowanych Przemocą Domową i Terapia dla Sprawców Przemocy (2 000 000 zł)
 • Adaptacja i wyposażenie 10 mieszkań na potrzeby projektu „Jak w rodzinie” – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Bytomia (2 000 000 zł)

EFRR OP IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

PI 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym – dostępna alokacja na priorytet: 30 000 000 zł

 • Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (38 750 000 zł)
 • Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 (2 800 000 zł)
 • Termomodernizacja zabytkowego budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Sądowej 2 (1 000 000 zł)
 • Termomodernizacja placówki opieki całkowitej dla dzieci w Stolarzowicach (700 000 zł)

EFRR OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

PI 6.3 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego – dostępna alokacja na priorytet: 20 000 000 zł

 • Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Thiele-Winclerów przy ul. Dzierżonia (Park Ludowy w Miechowicach) (12 289 247 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Trójcy poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich (459 400 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha i klasztoru przy placu Klasztornym (7 600 000 zł)
 • Konserwacja i zachowanie zabytkowego Wzgórza św. Małgorzaty (1 100 000 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża (2 081 000 zł)

EFRR OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę – dostępna alokacja na priorytet: 2 550 000 zł

 • Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Łagiewniki) (3 000 000 zł)


Czy Waszym zdaniem powyższe projekty rzeczywiście przysłużą się rewitalizacji Bytomia? Piszcie w komentarzach!

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon