Problematyczne odpady oddaj do PSZOK

Stary fotel, gruz po remoncie, przeterminowane leki, jak się tego pozbyć? Przywieź do PSZOK!

Byt pszok w bytomiu1

Wszyscy mieszkańcy Bytomia, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać z prowadzonego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) PSZOKa, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy zapleczu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Bytomia. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.

Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego,
 • przeterminowane leki, opakowania po lekach,
 • przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),
 • zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),
 • łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych, w szczególności azbestu,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady niebezpieczne.

Do PSZOK nie przyjmujemy:

 • odpadów zawierających azbest, papy oraz innych pokryć dachowych,części samochodowych tj. zderzaki, reflektory, szyby samochodowe,
 • akumulatory itp.,
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet),
 • odpadów w nieszczelnych, cieknących opakowaniach,
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej – odpadów w ilościach masowych,
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • sprzętu budowlanego.

Pamiętaj, że odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń!

Przed dostarczeniem odpadów zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem PSZOK w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru.

Dane teleadresowe:

al. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
tel. 668 645 417 (nr tel. bezpośrednio do PSZOK)

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek godz. 14.00 - 18.00
sobota godz. 9.00 - 13.00

W dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy oraz w dni wolne ustalone przez Zarząd BPK Sp. z o.o. PSZOK jest nieczynny.

Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowej: www.bpk.pl (zakładka „dla klientów”).

Subskrybuj bytomski.pl

google news icon